دوره زیروبم فارکس

عقود اسلامی

امام جمعه رفسنجان گفت: تعامل بانک ها با مجموعه سرمایه گذار باید کاملا مطابق با عقود اسلامی باشد،در قراردادهایی که با سرمایه گذار صورت می گیرد باید طبق شرع مقدس اسلام صورت گیرد وگرنه دامن گیر ربا خواهد شد .

انطباق قراردادهای عقود اسلامی بانکها با مقررات مالیاتی و تعلق مالیات به انتقال املاک

انطباق قراردادهای عقود اسلامی بانکها با مقررات مالیاتی
شماره: 41019/2700-211 تاریخ: 11/9/1385
اطلاع دارید که در اصلاحیه 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره 4 ماده (59) قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شد که این امر منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با این گونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است. با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تاکید و مقرر می‌گردد:
۱- سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی‌گردد، ‌مشمول عقود اسلامی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
۲- در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (‌در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه‌های شماره 55748/6159-211 مورخ 2/10/1381، شماره 70711/7598-211 مورخ 12/12/1381 می‌گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/6/1384 نیز لغو می‌گردد.
تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن
شماره: 34111 تاریخ: 12/6/1381
پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به این که به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/11/1380، تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم، مبنی بر این که “‌درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد.” حذف شده است، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارد، به منظور تسهیل و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر عقود اسلامی شرکتها ارسال نمایند.

رای شورای عالی مالیاتی درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره۱۱الحاقی به ماده ۵۳
شماره: 9098-201 تاریخ: 30/10/1383
صورتجلسه
نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم درآن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده‌اند. مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها، عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری، اداری و غیره) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالکین این گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می‌دارند.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، بشرح ذیل اعلام رای می‌نماید:
رای اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.
سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی
داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه
غلامرضا نوری ـ اسمعیل ملکان- غلامحسین مختاری

اقلیت: چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.
محمد علی سعید زاده
استفاده همزمان از چند معافیت مالیاتی
شماره: 16635 تاریخ: 29/2/1387

ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره15776/3884/1768-232 مورخ15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می‌تواند ازچند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید. و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می‌باشند، مقرر می‌دارد: 1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانونیاد شده نخواهد بود.
۲- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد.
۳- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می‌باشند، به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.
۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند، می‌توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

سازمان امور مالیاتی کشور
لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره عقود اسلامی 18 مورخ 11/5/1389 بخشنامه فوق خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است.
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم از مال الاجارههای پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور
شماره: 63/93/200 تاریخ: 8/6/1393
نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیر الذکر، از مال الاجارههای پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح میباشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی، مقرر میدارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف میباشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجارههایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمیگردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمیباشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال الاجارهای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مینمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یاد شده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمیباشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیر عقود اسلامی الذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز میباشند.

تحقیق عقود اسلامی

بررسی عقود اسلامی,پایان نامه حقوق پیرامون عقود اسلامی,پروژه عقود اسلامی,تحقیق حقوق عقود اسلامی,تحقیق در مورد عقود اسلامی,تحقیق عقود اسلامی,دانلود تحقیق حقوق در مورد عقود اسلامی,دانلود تحقیق عقود اسلامی,مقاله عقود اسلامی
دانلود تحقیق عقود اسلامی

دانلود تحقیق در مورد عقود اسلامی،در قالب word و در 19 صحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:قرض الحسنه:اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر عقود اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می نماید. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده، صرفاً معادل مبلغ دریافتی، بعلاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن، سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیر مسکن،کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3 سال می باشد.مدت بازپرداخت:1- کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر 5 سال.2- زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3 سال تعیین گردیده است.اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه، سه ماهه، شش عقود اسلامی ماهه، سالانه و یا دفعه واحده خواهد بود.


من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقیق عقود اسلامی تحقیق در مورد عقود اسلامی دانلود تحقیق عقود اسلامی پروژه عقود اسلامی دانلود تحقیق حقوق در مورد عقود اسلامی بررسی عقود اسلامی تحقیق حقوق عقود اسلامی مقاله عقود اسلامی پایان نامه حقوق پیرامون عقود اسلامی

تحقیق آب موجود در جو

آب موجود در جو,پایان نامه آب موجود در جو,پروژه آب موجود در جو,پروژه در مورد آب موجود در جو,تحقیق آم,تحقیق در مورد آب موجود در جو,دانلود تحقیق آب موجود در جو,دانلود رایگان تحقیق آب موجود در جو,مقاله آب موجود در…

تحقيق تحول بيان سينمايي

بيان تحول سينمايي,بیان سینمایی,تاريخ سينما,تاريخچه سينما,تاریخ هنر سینما,تحقيق هنر,تحقیق پیرامون سینما,تحقیق سینما,تحول بیان سینمایی,تحول سينما,دانلود تحقيق دانلود تحقيق تحول بيان سينمايي دانلود فایل بخشی از متن:سينما در آغاز 1895 يك هنر نبود - دو سه دهه طول كشيد تا شكل‌ها،…

پاورپوینت آشنایی با نرم افزارهای معماری

آموزش نرم افزارهای معماری,معرفی نرم افزارهای معماری,نرم افزارهای معماری,نرم افزارهای معماری اندروید,نرم افزارهای معماری برای اندروید,نرم افزارهای معماری داخلی,نرم افزارهای معماری دانلود,نرم افزارهای معماری مهندسی,نرم افزارهای معماری و عمران دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزارهای معماری دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني

آشنایی با انديشه سیاسی امام خميني,انديشه سیاسی امام خميني,پاورپوینت انديشه سیاسی امام خميني,تاریخچه امام خميني,تحقیق انديشه سیاسی امام خميني,زندگي امام خميني,معرفی انديشه سیاسی امام خميني,مقاله انديشه سیاسی امام خميني دانلود پاورپوینت زندگي و انديشه سیاسی امام خميني دانلود فایل دانلود…

نقشه کاربری اراضی شهرستان مرودشت

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مرودشت,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مرودشت,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان مرودشت,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان مرودشت دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

پاورپوینت سمینار درس طراحی سیستم های تبرید و سردخانه با موضوع یخچال نفتی به همراه فیلم آموزشی

پروژه درس طراحی سیستم های تبرید و سردخانه,تحقیق درس طراحی سیستم های تبرید و سردخانه,تحقیق یخچال نفتی,درس طراحی سیستم های تبرید و سردخانه,مقاله درس طراحی سیستم های تبرید و سردخانه,مقاله یخچال نفتی,یخچال نفتی دانلود پاورپوینت سمینار درس طراحی سیستم های…

تحقیق اصول حسابداري

تحقیق اصول حسابداري اصول حسابداري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اصول حسابداري،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:روش ادواري موجودي كالاانواع تخفيفاتروش دائمي موجودي كالاروش‌هاي قيمت‌گذاري موجودي كالاروش اولين صادره از اولين واردهروش اولين…

گزارش كارآموزي كارخانه شيشه و گاز

خرید گزارش کارآموزی کارخانه شیشه,خرید گزارش کارورزی,دانلود کارآموزی سرامیک,دانلود گزارش کارآموزی شیشه و گاز,دانلود گزارش کارکارخانه شیشه,کارآموزی در کارخانه شیشه و گاز,کارورزی رشته سرامیک,گزارش كارآموزی كارخانه شيشه,گزارش کارآموزی شیشه و گاز دانلود گزارش كارآموزي كارخانه شيشه و گاز دانلود فایل…

آموزش مهارت اول ICDL ؛ مفاهیم عمومی

آموزش ICDL,دانلود آموزش مهارت اول,دانلود رایگان آموزش ICDL,دانلود کتاب ICDL,دانلود کتاب آموزش ICDL,مفاهیم عمومی,مفاهیم عمومی ICDL دانلود آموزش مهارت اول ICDL ؛ مفاهیم عمومی دانلود فایل مهارت های عمومی از مهارت های هفت گانه ICDL آموزش داده می شود …

پاورپوینت محیط، سازمان و نظریات آن

تئوريهاي روابط سازمان و محيط,تحقیق شبكه بين سازماني,تحقیق محيط بين المللي,تحقیق محیط جهاني,تحقیق محیط سازمانی,تحقیق نظریات محیط سازمانی,شبكه بين سازماني,محيط بين المللي,محیط جهاني,محیط سازمانی,نظریات محیط سازمانی دانلود پاورپوینت محیط، سازمان و نظریات آن دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع محیط، سازمان و…

تحقیق تحليل ژئوپلیتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ایران در خاورمیانه

تحقیق تحليل ژئوپلیتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ایران در خاورمیانه تحليل ژئوپلیتيكي از نقش اقتصادي و سياسي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تحليل ژئوپلیتيكي از نقش اقتصادي و سياسي ایران در خاورمیانه،در قالب word و در…

تحقیق بررسي رابطه بين اضطراب و جنسيت در دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايي شهر ضياءآباد

پروژه دانشجویی,تحقیق در موردبررسي رابطه بين اضطراب و جنسيت در دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايي,خرید مقاله,دان,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله در موردبررسي رابطه بين اضطراب و جنسيت در دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايي تحقیق بررسي…

نقشه ی بخش های شهرستان پیرانشهر

استان,بخش های شهرستان پیرانشهر,شیپ فایل بخش های شهرستان پیرانشهر,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان پیرانشهر,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان پیرانشهر,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان پیرانشهر دانلود…

تحقیق تاثیر تبعيض در استرس سازمان ها

استرس,پاورپوینت استرس سازمان ها,تاثیر,تبعيض,تحقیق آماده در مورد استرس سازمان ها,تحقیق استرس سازمان ها,تحقیق در مورداسترس سازمان ها,دانلود تحقیق استرس سازمان ها,دانلود تحقیق در مورد استرس سازمان ها,دانلود مقاله استرس سازمان ها,سازمان ها تحقیق تاثیر تبعيض در استرس سازمان ها رفتن…

گزارش کارآموزی کارآموزی درشهرداری تهران

دانلود کارآموزی منطقه 19 شه,دانلود گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران,شهرداری تهران,کارآموزی شهرداری تهران,کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران,کارورزی,گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران,منطقه 19 شهرداری تهران دانلود گزارش کارآموزی کارآموزی درشهرداری تهران دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و…

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع بازارهای کارا

خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه…

تحقیق حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری

حسابداری,حسابداری مدیریت,فرایند رفتاری تحقیق حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداری مدیریت به عنوان یک فرآیند رفتاری،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در سال‌های اخیر، رشته حسابداری…

پاورپوینت ریسک های اشخاص

آشنایی با ریسک های اشخاص,انواع ریسک های اشخاص,بررسی ریسک های اشخاص,پاورپوینت ریسک های اشخاص,پایان نامه ریسک های اشخاص,تحقیق ریسک های اشخاص,ریسک های اشخاص,ریسک های اشخاص چیست,معرفی ریسک های اشخاص,مقاله ریسک های اشخاص دانلود پاورپوینت ریسک های اشخاص دانلود فایل دانلود…

پاورپوینت محيط زيست وحفاظت از آن

پاورپوینت محيط زيست وحفاظت از آن حفاظت از محیط زیست مقاله رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع محيط زيست وحفاظت از آن،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:محيط زيست وحفاظت از آنبخش هاي اصلي محيط…

مقاله خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا ساخته شده از ونیر (روکش) های اصلاح نشده و اصلاح شده حرارتی

ترجمه مقاله خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا,ترجمه مقاله روکش های اصلاح شده حرارتی,خواص فیزیکی تخته چندلا,خواص مکانیکی تخته چندلا,خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا,روکش های اصلاح نشده و اصلاح شده حرارتی,مقاله خواص مکانیکی و فیزیکی تخته چندلا دانلود مقاله…

پاورپوینت فشرده‌سازی JPEG های متحرک

پاورپوینت فشرده‌سازی JPEG های متحرک فشرده‌سازی JPEGهای متحرک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فشرده‌سازی JPEG های متحرک، در قالب ppt و در 45 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات:فشرده‌سازی (Compression)، پردازشی است که با حذف اطلاعات اضافی، داده‌ها را به علایم دیجیتالی کاهش…

پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی,بهره وری نیروی انسانی pdf,بهره وری نیروی انسانی چیست,بهره وری نیروی انسانی در ایران,پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی,پایان نامه بهره وری نیروی انسانی,تحقیق بهره وری نیروی انسانی,مقاله بهره وری نیروی انسانی دانلود پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی…

پاورپوینت طراحی ماشین های ابزار و تولید

پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید,تحقیق طراحی ماشینها,دانلود پاورپوینت در مورد طراحی ماشینهای ابزار و تولید,دانلود پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید,دانلود رایگان پاورپوینت طراحی ماشینهای ابزار و تولید,طراحی ماشینهای ابزار و تولید پاورپوینت طراحی ماشین های ابزار و تولید…

پاورپوینت و تحقیق گزارش کاربینی شركت پردازش تصویر

دانلود گزارش کاربینی پردازش تصاویر,دانلود گزارش کاربینی پردازش تصویر,گزارش کاربینی پردازش تصاویر,گزارش کاربینی پردازش تصویر,نمونه گزارش کاربینی پردازش تصاویر,نمونه گزارش کاربینی پردازش تصویر پاورپوینت و تحقیق گزارش کاربینی شركت پردازش تصویر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت و تحقیق گزارش…

نمونه پاورپوینت جلسه دفاع از پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری,پایان نامه حسابداری ارشد,پایان نامه حسابداری دکترا,پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد,جلسه دفاع از پای,دانلود رایگان پایان نامه حسابداری,دانلود نمونه پایان نامه حسابداری,دفاع از پایان نامه حسابداری,نمونه پایان نامه حسابداری دانلود نمونه پاورپوینت جلسه دفاع از پایان نامه حسابداری…

قرارداد بین‌المللی نفتی بیع متقابل و موقعیت آن در رویارویی با عقود اسلامی

2 استادیار گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهم‌ترین ابزار جذب سرمایه‌ی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایه‌گذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شده‌اند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونه‌ای که امروزه نسل پیشرفته‌ی آن تحت عنوان عقود اسلامی قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحله‌ی اکتشاف و توسعه به مرحله‌ی بهره‌برداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینه‌ی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهره‌برداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجهه‌ی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Nature of International Oil Buybacks and the Islamic Contracts

نویسندگان [English]

 • Fathollah Rahimi 1
 • Mir Shahbiz ' Shafe 2

چکیده [English]

As the primary means of attracting foreign investment, international oil buybacks are consistent with the Iranian Law. Despite the criticisms available, they have been the financing source of the oil industry in Iran. It has been the legal basis of the interactive relationship between Iran and the oil company عقود اسلامی investors for almost two decades. The legal structure developed gradually, so today it is being unveiled as its new generation, dubbed as the Iranian petroleum contract. In this way, the Iranian legislature has prescribed both exploration and development meticulously, so that with changes in its content, it can receive benefits at the time when the country needs foreign investment especially in the shared oil fields. It will receive benefit with more use of external resources in order to exploit oil resources, particularly in the field of mutual benefit and the difficulty of financing. This paper is an attempt to examine this subject matter in an analytical way. It is an attempt to show the strengths and weaknesses of the oil buyback contracts in each of their generations and offer an applied research on the rise and appearance of the deformation and development of buyback processes in the context of the Iranian Legislature. Specifically, it wants to explain factors affecting development of the international oil contracts and describe the reasons for the recourses, the application and use of this method of signing contracts.

عقود بانکداری اسلامی و فضای کسب و کار در ایران

1 علوم اقتصادی- سیاست اقتصادی، تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی، دانشگاه آتاترک، ارزوروم، ترکیه. مربی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجبشیر، عجبشیر ایران.

2 گروه اقتصاد- سیاست اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه آتاترک، ارزروم، ترکیه

چکیده

فضای کسب و کار مجموعه شرایط و محیط بیرون از بنگاه است که مدیر یا مالک بنگاه قدرت تغییر آن را ندارد. این فضا طیف گسترده‌ای از متغیرها را دربر داشته که از آن جمله می‌توان به محیط کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نرخ تسهیلات، محیط بین‌المللی مثل شرایط مساعد یا نامساعد سیاسی کشور و محیط اداری آن، کیفیت خدمات اداری، سلامت دستگاه اداری، سرعت انجام امور و میزان امنیت اشاره نمود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عقود اسلامی بانکی بر فضای کسب و کار در ایران می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل در این پژوهش از داده‌های بانک مرکزی و سایت بانک جهانی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و برآورد مدل نیز از رهیافت خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده می‌شود. یافته‌های تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی‌دار مانده تسهیلات قرض‌الحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادله‌ای و مانده تسهیلات قراردادهای مشارکتی بر فضای کسب و کار هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بوده است. همچنین شاخص توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار تاثیر مثبت داشته‌اند. تاثیر منفی تورم هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت بر فضای کسب و کار در کشور اثبات گردیده است. براساس برآورد مدل تصحیح خطا عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت متغیر وابسته سالانه به میزان 54% کاهش یافته و به سمت تعادل بلندمدت حرکت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 • فضای کسب و کار
 • عقود اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

عنوان مقاله [English]

Islamic Banking Agreements and Business Environment in Iran

نویسندگان [English]

 • Ali SHAHINPOUR 1
 • Kerem KARABULUT 2

1 Economics- Political Economics, Graduate School of Social Sciences, Ataturk University, Erzurum, Turkey. Instructor, Department of Economics, Islamic Azad University, Ajabshir Branch, Ajabshir, Iran.

2 Department of Economics-Political Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erzurum, Turkey.

The business environment is the conditions or environment except that the company manager or owner has the authority to change. This environment contains a wide variety of variables. It includes macroeconomic variables such as exchange rate, inflation, loan rates, international environment such as the country's positive or negative political conditions, the administrative environment, the quality of administrative services, the health of the administrative apparatus, the speed of work and the level of security. The main aim of the study is to investigate the effect of Islamic banking contracts on the business environment in Iran. In order to collect data and information about the variables in the model, Iranian Central Bank and World Bank website were used in this study. The Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) approach was used to estimate the model between 1999-2017. According to the research findings, Karzol Hasaneh contracts, Exchange contracts and partnership contracts have positive and significant impact on business environment in both short and long term. In addition, the Human Development Index and Foreign Direct Investment (FDI) have a positive impact on business environment in both short-term and long-term. The negative impact of inflation has been determined in the short and long term business environment in the country. Based on the estimation of the Error Correction Model (ECM), the short-term imbalances of the dependent variable decrease by 54% and move towards long-term equilibrium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Environment
 • Islamic Conventions
 • Islamic banking
 • Human Capital
 • Foreign direct investment

مراجع

امجدی، کاظم، شافعی، احسان، (1391)، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار کشورها (مکانیزمی جهت ارتقای بهره‌وری)، مدیریت بهره‌وری، سال یازدهم، شماره چهل‌ویک، صص 201-223.

امینی، علیرضا، (1393)، ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2000-2014)، مجله اقتصادی، شماره‌های 1و 2، صص 27-60.

تشکینی، احمد، (1384)، اقتصادسنجی کاربردی به کمک Microfit، موسسه فرهنگی- هنری دیباگران تهرات، تهران، ایران.

جاوید، محمدرضا، ربیعی‌مندجین، محمدرضا، (1397)، بررسی تطبیقی شرایط عقود اسلامی و قراردادهای پشتیبانی بانکداری اسلامی (مورد مطالعه: بانک شهر)، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال 6، شماره 2 پیاپی 22، صص 19-31.

جعفری صمیمی، احمد، یحیی زاده فر، م. و نجف پور، آ. (1394). تاثیر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی،مدیریت و اقتصاد.

جلالی، محمدعلی، (1394)، بررسی تأثیر توسعه انسانی بر فرآیند توسعه مالی در کشورهای منتخب درحال توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

خاتمی‌فیروزآبادی، سیدمحمدعلی، عسگری‌مهر، مسعود، مرتاض‌هجری، فرخنده، (1397)، راهکارهای توسعه کسب وکارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب وکار، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هجدهم، شماره 68، صص 290-253.

دلجوی‌شهیر، جواد، غلامی‌مبارک‌آبادی، رقیه، سلمان نژاد، عبداله، (1397)، مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد، سال اول، شماره 2، صص 34-53.

سالاری، ابوذر، (1390)، بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار. مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی. 9 و 10، 111-130.

سیدجوادین، سیدرضا، صفری، محمد، راعی، رضا، ایروانی، محمدجواد، (1396)، ارائة مدلی مفهومی برای تبیین آمادگی بانک‌های تجاری ایران به منظور پیاده سازی بانکداری اسلامی: به کارگیری استراتژی داده‌بنیاد، مدیریت بازرگانی: دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 1، صص 129-154.

شهنازی، روح‌اله، دهقان‌شبانی، زهرا. (1388). بررسی تأثیر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 42، صفحات 186-161.

فشارکی، فرزاد، صحت، سعید، موسوی، سیدمحسن، (1396)، بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر رشد کسب و کار از طریق برندسازی، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست وسوم، شماره 66، صص 57-79.

قوامی، سیدحسن، سیدنورانی، سیدمحمدرضا، محمدی، تیمور، رنجبر، منصور، (1397)، بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دهم، شماره دوم، پیاپی20، 101-128.

کشاورز، سمیه، (1396)، بررسی فضای کسب و کار دراستان همدان، اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

محرم اوغلی، ا. (1395). تاثیر عملکرد بانکداری بر رشد بخش‌های صنعت با تاکید بر بانکداری اسلامی: مورد مطالعه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد. دانشگاه علامه طباطبائی.

محمودی، وحید، میدری، احمد، بیژنی، اردشیر، باصری، بیژن، عباسی، غلامرضا، (1396)، میزگرد فضای کسب و کار و تعمل آن با نظام بانکی، پژوهشنامه بانک مسکن، سال اول، شماره 2، صص 7-34.

Abdul Manap, T. A., Abduh, M. & Omar, M. A. (2012). Islamic Banking-Growth Nexus: Toda-Yamamoto and Bootstrap Granger Causality Test. Journal of Islamic Finance. No. 1. PP. 59-66.

Bakhita, H. (2017). Impact of Islamic Modes of Finance on Economic Growth through Financial Stability. Journal of Business & Financial Affairs. No. 1. PP. 1-7.

Dawson, J. W. (2006). Regulation, Investment, and Growth across Countries. Cato Journal, No. 26. PP. 489-509.

Johnson, K. (2013). The Role of Islamic Banking in Economic Growtha. CMC Senior Theses. Claremont Colleges.

Karbhari, Y., Naser, K. & Shahin, Z. (2004). Problems and Challenges Facing the Islamic Banking System in the West: The Case of the UK. Thunderbird International Business Review, 46 (5), 521-543.

Maher, H. & Dridi, J. (2010). The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department & Middle East and Central Asia Department.

Ronald, C. & Porter, M.(2000), Microeconomic Competitiveness: Finding from Executive Survey. World Economic Forum.

Sarker, A. A. (2004). Concept and ideology, Issues and problems of Islamic banking. Islami Bank Bangladesh Limited.

Scheer, G., & Von Zallinger, L. (2007). Cluster Management a Practical Guıde. Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Deutsche Gesellschaft, pp: 3738-3755.

Stern, P.C. (2010) Environmentally significant behavior and how to change it. national congress on behavior change sustainability, Sydney, Australia.1-28

Torki M. A., Ateyah, M. A. & George, N. S. (2015). The Impact of Islamic Finance on Some Macro Economic Variables. (A case study of Jordan Islamic Bank). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. No. 1. PP. 10-30.

بانکداری بدون ربا با معرفت به عقود اسلامی

بانکداری بدون ربا با معرفت به عقود اسلامی

امام جمعه رفسنجان گفت: تعامل بانک ها با مجموعه سرمایه گذار باید کاملا مطابق با عقود اسلامی باشد،در قراردادهایی که با سرمایه گذار صورت می گیرد باید طبق شرع مقدس اسلام صورت گیرد وگرنه دامن گیر ربا خواهد شد .

امام جمعه رفسنجان گفت :لذا در این راستا مسئولین اعتبارات باید به مسائل شرعی و عقود اسلامی معرفت داشته باشند .

حجت الاسلام رمضانی پور در گفتگو با خانه خشتی در خصوص نظام بانکداری اسلامی اظهار داشت :انچه مسلم است نظام بانکی در شرایط فعلی می تواند یک ظرفیت برای سرمایه گذاری محسوب شود و بانکها می توانند در کنار سرمایه گذاران که علاقمند به سرمایه گذاری هستند در مقیاسهای بزرگ ، متوسط و کوچک می توانند پشتوانه ای برای انان و یاریگر سرمایه گذار باشند .
وی تصریح کرد :کسی که می خواهد فعال اقتصادی باشد چه در بحث صادرات و چه در بحث واردات و کلا در زمینه های مختلف و یا ایجاد کارخانه ،انچه که مهم است بانکها باید در بحث صادرات و تولید، نگاه مثبت داشته باشند .
امام جمعه به نقش مهم تولیدات داخل کشور اشاره کرد و گفت : کالاهایی که در داخل ،امکان تولیدش است یا الان فضا برای تولید وجود دارد و امکان سرمایه گذاری برای تولید کالا وجود دارد که بر اثر ان هم اشتغالزایی ایجاد می شود و هم فرایندهای بعدی اعم از مسئله نفوذ و تحریمها و تشدیدها دامن گیر ان کالا یا تولید نمی شود لذا بانکها باید همیشه نگاه را به صادرات و تولید در داخل کشور معطوف نمایند .
وی با بیان اینکه تعامل بانک ها با مجموعه سرمایه گذار باید کاملا مطابق با عقود اسلامی باشد اظهار داشت : در قراردادهایی که بین سرمایه گذار یا فعال اقتصادی صورت می گیرد باید طبق عقد و شرع مقدس اسلام صورت گیرد وگرنه دامن گیر ربا خواهد شد و ربا در حکم جنگ با خداست .
امام جمعه با اشاره به اینکه بانک ها نباید زمینه ربا، ربادهی و ربا خواری را درجامعه به وجود آورند اذعان داشت : مسئول اعتبارات بانک ،باید افرادی که به بانک مراجعه می کنند بررسی کند آیا فردی که می خواهد این تسهیلات را دریافت بکند در همان زمینه ای که تقاضا داده آیا در همان زمینه میخواهد مصرف کند یا نه ؟اگر در جهت دیگری به راه دیگر می خواهد تسهیلات را خرج کند باید بانک از ارائه تسهیلات خودداری کند .

وی افزود : این اشخاصی که مسئول اعتبارات هستند باید بدانند که حقوق خودشان از همین راه حاصل می شود و اگر قرارداد درست اسلامی را نبسته باشند و پول در جهت دیگر هدایت شود درامد نامشروع است و سهم خود این فرد که مسئول اعتبارات است و پول را در جهت دیگر هدایت می کند تحصیل مال حرام را برای خودش می باشد .
امام جمعه با بیان اینکه در این راستا تنها باید در چارچوب اسلام و شرع حرکت کنیم تصریح کرد :اینکه بانک یا مسئولین بانکها در کشور ممکن است به فردی بگویند کار به شخصی نداشته باشید این تسهیلات را در اختیار بگذارد مسئول اعتبارات باید خودداری نماید و در بین بانکها افرادی هستند که فرد امتناع کرده حاضر شده به مسئولیت پایین تری تنزل پیدا بکند اما کار خلاف شرع و قانون را انجام ندهد .
وی گفت :لذا در این راستا مسئولین اعتبارات باید به مسائل شرعی و عقود اسلامی معرفت داشته باشند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا