بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

مدیریت مالی چیست؟

در تحلیل مالی شرکت‌‌ها، این تحلیل به‌صورت داخلی و توسط بخش حسابداری با مشارکت بخش مدیریت به‌منظور بهبود تصمیم‌گیری‌‌های کسب‌وکاری انجام‌‌ ‌‌می‌شود. این نوع از تحلیل داخلی ممکن است نسبت‌‌هایی مانند ارزش خالص فعلی (Net present value –NPV) و همچنین نرخ داخلی سوددهی (Internal rate of return – IRR) را بررسی کند تا بتوانند به‌کمک‌‌ آن‌ها پروژه‌‌هایی را پیدا کنند که ارزش اجرا شدن داشته باشند.

درماندگی مالی چیست ؟

در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺎﻟﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـت . در یکی از مطالعات آکادمیک روی پریشانی مالی ، آن را به عنوان کاهش قدرت سود آوری شرکت تعریف کرده اند که احتمال عدم توانایی باز پرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد . ویتاکر ( ۱۹۹۹) درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریانهای نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی های بلند مدت کمتر است . در حوزه مالی، یک شرکت زمانی درمانده مالی تلقی می شود که در ایفای تعهدات به اعتبار دهندگان ، دچار مشکل شود . بدهی های یک شرکت ممکن است برای تامین مالی عملیات آن استفاده شود ، اما با این کار بیشتر در معرض خطر تجربه درماندگی مالی قرار می گیرد (کردستانی و همکاران ، ۱۳۹۳) . در واقع درماندگی مالی وضعیتی است که شرکتها برای برآوردن تعهدهای مالی ، جریان نقد کافی در اختیار ندارند ( اوتچوا ، ۲۰۰۷ ) . ورشکستگی در اصطلاحات تجارت به معنای شرایطی است که بدهی بنگاه بیش از دارایی آن باشد و از پرداخت دیون خود ناتوان شود . قانون‌گذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می‌گوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است ، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجاری قادر به پرداخت دیون خود نبود ، ورشکسته می‌شود . البته ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد ولی فعلا نتواند دیون خود را بپردازد ( قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، ماده ۴۱۲ ) . ممکن اﺳﺖ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد . آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ مدیریت مالی چیست؟ رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود . ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ، ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران می تواﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﺷﺮﮐﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ( سان و لی ، ۲۰۰۹) . تداوم فعالیت و درماندگی مالی شرکتها ، دو روی یک سکه اند و سهامداران ، قیمت سهام را تحت تاثیر این دو احتمال برآورد می کنند ، به طوری که اگر شرکت در معرض ورشکستگی باشد قیمت سهام آن با کاهش مواجه می شود و اگر نشانه های تداوم فعالیت آن دیده شود ، قیمت سهام آن افزایش می یابد ( مراد زاده فرد مهدی و صیادی محمد ،۱۳۹۱ ) . درماندگی مالی شرکتها ، منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصتهای سرمایه گذاری می شود . زمانی که شرکتی دچار درماندگی مالی می شود ، انتظار می رود با یکی از این دو تضاد احتمالی مواجه شود ، کمبود وجه نقد در بخش داراییهای ترازنامه و یا تورم بدهیها در سمت چپ ترازنامه . بیشتر شرکتهای ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ، ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به داراییهای دیگر تبدیل کنند هرچند این پدیده ، سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود ، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهیها درمانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد میشود ، بنابراین وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است . تجربه نشان داده است که اغلب شرکتهایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز مهمتر از آن ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند ( سرکانی و همکاران ، ۱۳۹۲ ) . وجه نقد کافی می تواند مشکل سرمایه گذاری ناکافی را تسکین داده و احتمال تحمل هزینه های درماندگی مالی را هنگامی که شرکتها نمی توانند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهدات بدهی خود فراهم آورند را کاهش دهد ( فالکندر و وانگ ، ۲۰۰۶ ) . گارسیا و همکارانش ( ۲۰۰۹ ) معتقدند ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ بدهی ها و اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد ﺑﺤﺮان های مالی ، موجودی نقد نگهداری شده شرکتها افزایش می یابد . در همین رابطه باتز ، کاهل و استالز ( ۲۰۰۹) نیز اذعان داشتند افزایش وجوه نقد نگهداری شده در شرکتها ، بیش از هر چیز به با انگیزه های احتیاطی مدیران برای مواجهه با رویدادها و وضعیتهای نامطمئن در آینده ارتباط دارد . همچنین نتایج تحقیقات افلاطونی ( ۱۳۹۴ ) نیز نشان داد ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻳﺴـﻚ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ، ﻣﺎﻧﺪة وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺷﺮکتها اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ( افلاطونی ، ۱۳۹۴ ) . هر چقدر اندازه شرکت بزرگ و نقدینگی شرکت زیاد باشد از احتمال درماندگی مالی کاسته میشود و برعکس هر چقدر شرکت با کمبود وجه نقد مواجه باشد ، احتمال ریسک درماندگی مالی برای آن شرکت بیشتر می شود و ممکن است شرکت ورشکسته شود ( ملایی و خزدوزی ، ۱۳۹۵ ) . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ نیز از دیگر عواملی است که ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ دارد . ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ (‌تالیو و همکاران ، ۲۰۱۵ )‌ . عدم شناخت بازار از میان عوامل ورشکستگی شرکتها یکی از مهمترین عوامل ورشکستگی است . این موضوع بدین معنی است که برای مقابله با ورشکستگی ، شناخت بازار امری بسیار حیاتی است . بالا بودن نسبت کل بدهی به کل داراییها نیز از عوامل دیگر ورشکستگی شرکتها است . این نسبت بیان کننده این مطلب است که مدیران برای هزینه های جاری ، نباید از حساب بدهی (گرفتن وام، استقراض و فروش اوراق بهادار) استفاده کنند ، این امر باعث افزایش نسبت بدهی به کل داراییها می شود و زمانی استقراض ، شرکت را با بحران مالی مواجه نمی کند که از آن برای داراییها و هزینه های سرمایه ای استفاده شود (‌ خواجوی شکراله و امیری فاطمه سادات ، ۱۳۹۲ ) . اهرم مالی به عنوان عامل مشخص کننده توانایی مالی شرکت معرفی شده است و اعتقاد بر این است که اهرم مالی ، درجه درماندگی مالی و ریسک شرکت را افزایش می دهد . پژوهشهای زیادی نیز اهرم مالی شرکت را به عنوان متغیر نشانگر ریسک شرکت یا هزینه های مربوط به ساختار سرمایه ، مورد استفاده قرار داده اند . مطالعات گوناگون انجام شده ، تأثیر اهرم مالی بر عملکرد شرکت را منفی ارزیابی نموده اند که نشان میدهد اهرم مالی شرکتها ، ریسک آنها را افزایش می دهد (‌ پارک و لی ، ۲۰۰۹ ) . عامل مهم دیگر نیز که بر ورشکستگی شرکتها تاثیرات قابل توجهی دارد ، خصوصیات مدیران است . منظور از خصوصیت مدیران ، تجربه ، تخصص ، سن ، توانایی و ابتکار است . برای جلوگیری ضعف ناشی از خصوصیت مدیران ، آنها میتوانند به صورت دوره ای در کلاسهای آموزشی شرکت کنند و یا اینکه از نظر مشاوران با تجربه در خصوص تصمیم گیریهای حیاتی و مهم استفاده کنند (‌ خواجوی شکراله و امیری فاطمه سادات ، ۱۳۹۲ ) .

تعیین دلیل و یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست . در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند . ورشکستگی زمانی رخ می دهد که شرکت زیانهای دائمی و جدی داشته و توانایی بازپرداخت بدهی هایی را که فراتر از داراییهای آن است ، نداشته باشد ( عرب مازار محمد و اکبری شهمیرزادی مهدیه ، ۱۳۸۷ ) . ورشکستگی پدیده ای است که هیچ یک از استفاده کنندگان صورتهای مالی انتظار آن را ندارند ، ولی همواره نگران آن هستند . لذا پژوهشگران بسیاری به پیش بینی وضعیت مالی و ورشکستگی با استفاده از متغیرهای متعدد و روشهای گوناگون پرداخته اند . با پیش بینی بحرانهای مالی ، شرکتها می توانند برنامه ریزی لازم را جهت جلوگیری از ورشکستگی انجام دهند ، لذا یافتن روشهایی برای پیش بینی بحران مالی که قبل از ورشکستگی اتفاق می افتد بسیار حائز اهمیت می باشد ( پورحیدری و کوپایی ، ۱۳۸۹ ) .

# امیر حسین سید جلالی - کارشناس ارشد حسابداری - تاثیر سیساتهای تقسیم سود شرکت اصلی بر تداوم فعالیت شرکتهای فرعی ( ۱۳۹۷)

حسابداری و حسابرسی

در واقع با استفاده از گزارشات مالی می توان تمام صورتهای مالی را به صورت کامل مورد بررسی و تحلیل قرار داد .

پیش از گزارشات مالی می بایست دقیقا” تمام سند های حسابداری ثبت گردد و گزارشات مالی هم به صورت نرم افزار در نرم افزارهای حسابداری موجود است و هم با استفاده از یک کارشناس متخصص در زمینه ی حسابداری تمام گزارشات آن تهیه شود . گزارشات مالی به شامل موارد ذیل می باشد و با استفاده از موارد ذیل به راحتی می توان گزارشات مالی را بر اساس پارامترهای مورد نظر خود تهیه نمود : گزارش گیری از دفاتر که در واقع با استفاده از این گزارش می توان با استفاه از نرم افزارهای حسابداری از دفاتری نظیر کل ، معین و تفصیلی می توان گزارشات لازم را اخذ نمود . گزارشات مالی مورد استفاده درمباحث حسابداری عبارتند از :

1) گزارش از دفاتر روزنامه

2) گزارش از تراز آزمایشی

3) گزارشات اخذ شده از ترازنامه

4) گزارشات اخذ شده از سود و زیان ها

انواع گزارش مالی

ترازنامه:

گزارشی است که وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکان یک شرکت(حقوق صاحبان سهام) را در یک تاریخ معین نشان می‌دهد. ترازنامه به‌گونه‌ای است كه میزان دارایی‌های یک شركت همواره برابر با مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن است که به آن معادله اساسی حسابداری نیز می‌گویند

دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقو ق صاحبان سرمایه

از ترازنامه به‌عنوان صورت‌ وضعیت مالی نیز نام‌برده می‌شود. ترازنامه در اصل به شما می‌گوید که یک شرکت چقدر دارایی دارد و چقدر بدهکار است. تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام را مشخص می‌کند. ترازنامه تصویری از وضعیت شرکت در زمان تهیه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

به‌طورکلی اگر نسبت‌ بدهی‌های یک شرکت به دارایی‌های آن بالا باشد، ریسک شرکت بالا می‌رود، همان‌طور که شما هنگام قرض دادن پول به کسی که بدهی بالایی دارد، تأمل بیشتری می‌کنید، شرکتی که نسبت بدهی آن به دارایی‌ها بالا باشد، باید با دقت بیشتری بررسی شود.

گزارش مالی

عناصر اصلی و سه‌گانه ترازنامه

۱- دارایی‌ها(سمت راست ترازنامه)

۳- حقوق صاحبان سهام(سمت چپ ترازنامه)

دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سرمایه

تامین دارایی شرکت‌ها

دارایی‌های شرکت از طریق ایجاد بدهی و وام یا از طریق آورده سهامداران اعم از نقدی و غیر نقدی تأمین مالی می‌شوند. آن بخشی از دارایی‌ها که توسط سهامداران شرکت تأمین مالی شده‌اند، در قالب حقوق صاحبان سهام طبقه‌بندی می‌شود. دقت شود که هرگونه تغییر در یک سمت ترازنامه، منجر به تغییر دیگری در سمت مقابل می‌شود که در نهایت حاصل جمع دو طرف با یکدیگر مساوی باقی می‌ماند. دارایی‌ها به دو دسته دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت تقسیم می‌شوند

انواع دارایی:

دارایی‌های جاری؛ آن دسته از دارایی‌ها هستند که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند، مانند موجودی نقد، سپرده بانکی، سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، حساب‌ها و اسناد دریافتنی، موجودی کالا، مواد و.

دارایی‌های ثابت؛ برخلاف دارایی‌های جاری فاقد نقدشوندگی بالا بوده و شرکت نیز تصمیمی بر نقد کردن آن‌ها در کوتاه‌مدت ندارد؛ مانند ماشین‌آلات تولیدی، زمین، ساختمان‌ها، اموال، وسایط نقلیه، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و. مشخصه اصلی دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین، استهلاک آن‌هاست و همه‌ساله بخشی از ارزش آن‌ها به هزینه استهلاک انتقال می‌یابد. در اثر استهلاک، ارزش دفتری این اقلام همه‌ساله کاهش می‌یابد.

انواع بدهی:

بدهی‌ها نیز همانند دارایی‌ها به دو دسته بدهی جاری و بدهی غیر جاری (بلندمدت) تقسیم می‌شوند. در گروه بدهی جاری آن دسته از اقلامی که دارای سررسید کمتر از یک دوره مالی هستند قرار می‌گیرند؛ مانند حساب‌ها و اسناد پرداختنی، پیش دریافت‌ها، ذخیره مالیات و.

در گروه بدهی‌های غیر جاری نیز کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت که انتظار نمی‌رود، در طی یک دوره مالی سررسید شوند، دسته‌بندی می‌شوند، مانند ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، تسهیلات بلندمدت و. و اما حقوق صاحبان سهام که شامل مدیریت مالی چیست؟ سرمایه، اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، سود و زیان انباشته و. است.

صورت سود و زیان:

یکی از مهم‌ترین معیارها برای انتخاب سهام یک شرکت، میزان سودآوری آن شرکت است. طبیعتاً هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس، بیشتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های ارزنده بودن سهم باشد؛ اما چگونه می‌شود از میزان سودآوری یک شرکت مطلع شد؟ صورت سود و زیان، به‌خوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است. شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی، صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند. در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل‌مشاهده است.

درآمدها؛ شامل درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی و.

هزینه‌ها؛ شامل بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، سایر هزینه‌های عملیاتی، سایر هزینه‌های غیرعملیاتی و هزینه‌های مالی و.

سود(زیان)؛ شامل سود ناخالص، سود عملیاتی، سود ویژه، سود هر سهم(EPS)

صورت جریان وجوه نقد:

گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال به‌وسیله صورت جریان وجوه نقد اندازه‌گیری می‌شود. خصوصیت مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقاً تعیین می‌کند. صورت گردش وجوه نقد براساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می‌شود. گردش پول نقد همانند خون حیات‌بخشی است که در شریان شرکت جریان دارد. یک شرکت بدون پول نقد نمی‌تواند ادامه حیات دهد.

بستانکاران به‌دقت جریان نقدی شرکت را بررسی می‌کنند، زیرا آنان نگران پرداخت‌های شرکت هستند؛ به‌عبارت‌دیگر با بررسی این صورت مالی، جریان‌های نقدی بالقوه آتی شرکت، میزان قدرت پرداخت دیون، قدرت نقدینگی، انعطاف‌پذیری مالی و کیفیت درآمد شرکت قابل ارزیابی است.

اطلاعات پیوست صورت‌های مالی:

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، اکثر اطلاعات مالی مورد نیاز تحلیلگران را پوشش می‌دهند؛ اما جزییات دقیق‌تر عملکرد مالی شرکت‌ها را می‌توان از سایر بخش‌های گزارش سالانه استخراج کرد. این گزارش‌های مالی شامل مواردی نظیر یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی، گزارش تحلیلی هیئت‌مدیره و گزارش حسابرس می‌شود.

یادداشت‌های توضیحی، اطلاعات تکمیلی درباره حساب‌های مندرج در صورت‌های مالی مانند ریز دارایی‌های ثابت و جدول خرید یا فروش آن‌ها، روش حسابداری محاسبه استهلاک دارایی‌ها، رویه‌های حسابداری، ریز تعهدات و دیون شرکت و . است.

گزارش مدیریت، شامل روندهای مالی شرکت، رویدادهای با اهمیت مؤثر بر شرکت، طرح‌های توسعه‌ای آتی شرکت، رویدادهای مؤثر بر نقدینگی شرکت و . است.

گزارش حسابرس، اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت را درباره منصفانه بودن صورت‌های مالی شرکت نشان می‌دهد

موسسه حساب جم پیشرو در انجام کلیه امور مالیاتی از جمله کاهش قطعی مالیات

مشاوره مالی چیست؟ مشاور مالی کیست؟

اگر به مسیر موفیقت افراد بزرگ در حیطه مالی نگاه کنید خیلی سریع میتوانید دریابید که علت موفقیت آنها نه سرمایه زیاد بلکه نوع سرمایه گذاری است که انجام داده اند و انتخاب درست در این زمینه جز با مشورت کردن با مشاوران مالی متخصص و خبره به دست نمی آید.

مشاوره مالی چیست؟ مشاور مالی کیست؟

مشاورران مالی اینگونه عمل میکنند که ابتدا شما نیاز ها و اهدافتان را با آنها در میان می گذارید سپس مشاوران مالی متناسب با نیاز شما و کسب و کار شما راهکار هایی ارائه می دهند که عمل کردن به آنها به عهده خود شما میباشد. یک مشاور مالی مانند فردی دلسوز که دغدغه کسب و کار شما را دارد میتواند در کنار شما باشد و با راهنمایی های مفید بر پایه دانش و تجربه و شناخت بازار های مالی و تجارت شما از آسیب رسیدن مالی به شما جلوگیری کند.

بعضی مواقع افراد و صاحبان کسب و کار ها و مدیران شرکت ها و سازمان ها با بی توجهی به اهمیت وجود یک مشاور مدیریت مالی چیست؟ مالی خبره در کنار خود مقادیر زیادی از سرمایه و منابع خود را از دست میدهند و مقدار زیادی پول از بین می رود.

اگر شما صاحب کسب و کار هستید یا مدیر عامل شرکت یا سازمان هستید و یا حسابدار فرقی نمیکند حتما در طول سابقه شغلی خود به یک مشاور مالی با تجربه و آگاه در کنار خود نیاز دارید مشاوری که پستی ها و بلندی های فراوان راه پر پیچ و خم مالی را دیده باشد و برای هر کدام یک راهکار بتواند ارائه کند.

درچه زمانی شما به مشاوره مالی نیاز دارید؟

هنگامی که شما به مشاور مالی نیاز دارید از دو حالت خارج نیست یا شما برای شخص خودتان به مشاور مالی نیاز دارید یا برای شرکت یا کسب و کار و یا سازمان خود به مشاور مالی نیاز دارید به طور مثال اگر برای خودتان نیاز داشته باشید احتمالا تصمیم به خرید خانه ای ویلایی یا یک ملک با موقعیت رشد مناسب یا قصد تحصیل در دانشگاه یا برای آینده خود دارید، یا به طور کلی نیاز به مشاوره مالی در جهت برنامه ریزی های مالی خود در آینده دارید نیازمند یک مشاور مالی شخصی برای خود هستید تا بتوانید در زمینه های مورد نظر گامی استوار بردارید.

از وظایف مشاوره مالی که توسط شما انتخاب شده است در کنار شما به بررسی موضوعات مختلف مورد نیاز شما می پردازد، از جمله اینکه چه میزان پول باید پس‌انداز کنید، برای شروع به مقدار سرمایه گذاری نیاز دارید یا از چه راه هایی سرمایه گذار جذب کنید چه نوع حساب بانکی برای خود باز کنید، چه نوع بیمه‌ای داشته باشید قوانین مربوط به بیمه را چگونه در نظر بگیرید و همچنین برنامه های پرداخت مالیات را نیز بررسی می‌کنید که بخشی مهم برای جلوگیری از هدر رفتن بخش زیادی از پول شما به عنوان جریمه مالیاتی یا دیرکرد میباشد همچنین شاید بیشتر از آنچه استحقاق شماست مالیات بپردازید.

در همین ابتدای کار ممکن است مشاوره‌ مالی صرفا در زمینه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد و گام های بعدی نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر میباشد. اما زمانی که شروع به پیشرفت کنید و در شرایطی مطلوب قرار بگیرید، مشاور مالی شما می تواند شما را در زمینه های مالی و سرمایه گذاری و مالیاتی و یاری دهد.

مشاور مالی دارائی ها

اطلاعات اولیه که مشاور مالی به آن نیاز دارد چیست؟

مشاور مالی دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد شما یا شرکت و سازمان شما را مورد بررسی قرار می دهد تا با تحلیل اولیه داده ها به نتایج روشنی در مورد هزینه ‌هایتان برسد و گام اول را بتوانید محکم بردارید. همچنین در پرسش‌نامه مالی اولیه، منابع درآمد های شما در آینده و درآمد هایی که بعدا به دست می آورید مورد بررسی قرار می گیرد. یک مشاور مالی فهرستی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها، مستمری‌ها، هدایا و منابع درآمد فعلی و مورد انتظار شما را در قالب یک پرسشنامه از شما دریافت میکند تا بتواند برای آینده شما به درستی برنامه ریزی کند.

مؤلفه‌ی مرتبط با سرمایه‌گذاری پرسش‌نامه اولیه بیشتر بر روی موضوعاتی از قبیل: میزان ریسک‌پذیری، تحمل ریسک و ظرفیت ریسک شخص شما یا سازمان و شرکتتان تمرکز دارد. این اطلاع به مشاور کمک می‌کند تا زمان مناسبی را برای تخصیص به دارایی‌ها تعیین کند. این پرسش ‌نامه ‌ها به مشاورمالی این امکان را می‌دهید تا ترجیحات شما در سرمایه‌گذاری را بیشتر بشناسد و آگاه شود.

مشاور مالی باید در مورد مسائل دیگری مثل بیمه، وضعیت مالیاتی و همچنین به طور مثال درمورد طرح‌های املاک که درحال‌حاضر برای خودتان درنظر دارید، اطلاعات داشته باشد. و باید با سایر اعضای تیم حسابداران و وکلای شما نیز در ارتباط باشد. این ارتباط لازمه یک مشاوره ی مالی خوب برای شماست اگر این ارتباط به درستی صورت نگیرد مشاوره ی شما ارزش خود را از دست می دهد.

زیرا قدم اولی که هر مشاور مالی برمیدارد شناخت دقیق سازمان شما و همچنین به روز نگاه داشتن خود به صورت تماس و ارتباط مداوم با سایر بخش ها میباشد. مشاور مالی، تمامی این اطلاعات اولیه را مورد بررسی قرار می دهد و در قالب یک طرح جامع که مختص نوع فعالیت شما و نوع سرمایه گذاری شرکت یا سازمان شما میباشد ارائه می‌کند.

هر کدام از شما سرمایه گذاران گرامی که تمایل دارند خودشان کسب و کار مناسب به خود را راه اندازی نمایند با هر میزان سرمایه و دارائی یا همچنین اگر برای کسب کار خود آینده درآمدی و شغلی یا اهداف مالی پیش روی سازمانتان به مشاوره نیاز دارید می توانید با تماس با مشاورین خبره شرکت حسابداری مالی کده یک برنامه دقیق و جامع مالی از بازار هدف مورد نظرتان به دست آورید.

انواع مشاوره مالی

مشاوران مالی به شرایط شخصی و برنامه های مالی شما نگاه می کنند و محصولی را برای کمک به شما در تأمین نیازهای شما پیشنهاد می کنند.

مشاوران مالی دو نوع هستند:

مشاوران مستقل مالی :

مشاوران مستقل مالی در مورد طیف وسیعی از محصولات مالی از همه شرکت های مختلف موجود، مشاوره ای بی طرفانه می دهند

مشاوران مالی محدود به تخصصی خاص:

مشاوران محدود به تخصصی خاص در مورد طیف محدودی از محصولات مشاوره می دهند. آنها ممکن است در یک زمینه تخصص داشته باشند ، به عنوان مثال حقوق بازنشستگی، یا ممکن است فقط در مورد محصولات ارائه شده توسط تعداد محدودی از شرکت ها مشاوره ارائه دهند.

معمولاً بهتر است مشاوره مالی مستقل دریافت کنید تا بتوانید بیشترین دامنه مشاوره و محصولات موجود را بررسی کنید. اما دوباره انتخاب یک مشاور مالی مناسب کسب و کار شما به خودتان مربوط میشود.

مشاور مالی مناسب

آیا به مشاور مالی نیاز دارید؟

در ابتدای امر آنچه که مهم است این است که آیا شما به عنوان صاحب کسب و کار یا مدیر عامل یک شرکت یا سازمان یا حتی به عنوان یک سرمایه گذار به بیش از یک کارگزار یا مشاور مالی و سرمایه گذاری احتیاج دارید یا خیر؟ اگر با وجود مشاور مالی فعلی خود و یا مدیر پول (کسی که پول شما را مدیریت می‌کند) یا مدیر مالی مجموعه شما بازده مورد انتظار خود را بدست نمی‌آورید و در رسیدن به اهداف خود بازمانده اید، احتمالاً باید بدنبال فرد دیگری باشید تا از راهنمایی او بهره‌مند شوید.

مهمترین عامل، نوع سرمایه‌گذاری‌هایی است که مدیر فعلی شما انجام می‌دهد یا مشاور مالی شما به مبادرت بر آن اصرار ورزیده است. به عنوان مثال، در زمانی که بازار رونق فراوان دارد، بهتر است که سرمایه‌ خود را به دست کسی بسپارید که پول شما را در بازار به صورت فعالانه‌تر و جسورانه تر با رعایت میزان ریسک پذیری شما سرمایه‌گذاری کند. مطالعات علمی نشان داده است که مدیران پولی که فعال هستند، افت شاخص‌های بازار را برای مدت‌زمان طولانی به تاخیر می اندازند.

اگر تصمیم دارید که همه یا بخشی از وجوه خود را به مؤسسه یا مدیر دیگری بسپارید، در ابتدا مطمئن شوید که دلایل محکمی برای این کار دارید زیرا این کار میتواند شما را از تیم فعلی خود که احتملا از نوع کارشان ناراضی هستید به تیمی با که تجربه کمتر و توانایی کتر دارد مواجه کند. اگر احساس می‌کنید داشتن مشاور سرمایه‌گذاری دوم، واقع بینانه‌تر است و یا این که در صورت همکاری با وی می‌توانید نتیجه‌ بهتر و یا نتیجه‌ یکسان اما با ریسک کمتر بدست آورید،

احتمالاً انتخاب خوبی کرده‌اید اما تا در عمل نتایج را نبینید نمیتوانید مطمئن شوید شما در ابتدا باید بدانید که چرا از مشاور فعلی خود راضی نیستید نقاط ضعف مشاور فعلی شما چیست در چه زمینه هایی اشتباه صورت گرفته و علت اشتباهات صورت گرفته چیست دلایل مشاور شما برای عدم نتیجه گیری چه بوده است و بعد به دنبال مشاور جدید باشید. در چنین شرایطی میباشد که شما میتوانید انتخابی درست و به دور از هر گونه تعصب و جهت گیری داشته باشد و از نظر مشاور جدید را با خیال راحت بهره مند شوید.

شرکت حسابداری مالی کده افتخار این را دارد تا به صورت اختصاصی برای تمامی هموطنانمان که دغدغه سرمایه گذاری یا مدیران شرکت یا سازمان هایی که نسبت به آینده کسب و کار خود دغدغه دارند یا میخواهند در یک کسب و کار سرمایه گذاری کنند جلسات مشاوره های مالی و مالیاتی و حسابداری برگزار کندو سهم کوچکی در شروع کار آنها داشته باشد. خدمات مشاوره مالی و خدمات مشاوره مالیاتی و مشاوره حسابداری مالی کده دربرگیرنده ی تمامی فعالیت های لازم جهت دستیابی مدیران شرکتها به کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود در تصمیم گیری های مهم شرکت می باشد .

شرکت حسابداری مالی کده با هدف ارائه خدمات مالی، حسابداری و مالیاتی و همچنین مشاوره در تمام زمینه های مالی و مالیاتی و حسابداری به کسب و کارها، شرکت ها، کارخانجات و اصناف سراسر کشور تأسیس گردید تا در رشد و اعتلای کشور عزیزمان سهمی هرچند کوچک داشته باشد. این شرکت با بکارگیری کارشناسان خبره در تمامی زمینه های مالی توانسته است کارگشای مشکلات حسابداری این مشاغل بوده و آنها را در جهت توسعه ی هرچه بیشتر کسب و کار های خود یاری دهد. امیدواریم با انتخاب بهترین و مجرب ترین شرکت حسابداری مالیاتی بتوانید ساختار بهینه ای را برای کسب و کار خود ایجاد نمایید و ما را در این راه هموراه در کنار خود ببینید.

بزرگترین سرمایه ما اعتماد شماست و همواره با کیفیت بالای خدماتی که به شما ارائه می دهیم سعی در دستیابی به این مهم میباشیم.

مدیریت مالی چیست ؟

مدیریت مالی چیست ؟

مدیریت مالی از 2 وظیفه مهم برخوردار هستند : مدیریت مالی به معنی استفاده از مفاهیم و اصول اقتصادی جهت حل مسائل اقتصادی میباشد. هدف از مدیریت مالی مجموعه وظایفی است که باعث ثروت سهامداران به حداکثر میشود. در واقع مدیریت مالی همان اقتصاد کاربردی میباشد و موجب کسب درآمد سازمان به حداکثر میشود.

1- تامین مالی
2 سرمایه گذاری

قابل ذکر است که مدیریت مالی در چه مصارفی باید سرمایه گذاری نماید و چطور منابع لازم را برای این دارایی ها تامین نماید. مدیرت مالی باید با کنترل دقیق درآمد و دارایی های مجموعه و همچنین اخذ گزارشات دوره ای کلیه قسمت های سازمان بودجه لازم جهت سرمایه گذاری های مجموعه که سبب رشد سازمان میشود را فراهم نماید.

توانایی های ضروری برای مدیریت مالی

مهارت ارتباطی : یکی از ضروری ترین توانایی ها برای موفقیت در مدیریت مالی مهارت ارتباطی با مدیران مجموعه و سازمانهای قانونی از جمله : بیمه ، مالیات و موسسات حسابرسی میباشد که مدیران مالی به طور دقیق و منظم به این ارتباط نیاز دارند.

دقت در جزئیات : یکی دیگر از توانایی های مهم برای مدیریت مالی دقت در جزئیات مالی میباشد و مدیر مالی به طور روزمره با اعداد و ارقام ریز و درشت و مختلفی سرو کار دارد و همچنین نقش موثری در کنترل و نظارت مجموعه بر عهده دارد.

مهارتهای تحلیل و حل مشکلات : هر مجموعه و تجارتی هدف نهایی برای کسب سود بیشتر دارد پس در نتیجه پیچیده ترین مسائل مجموعهها به گونه ای معمول در حوزه مالی و سرمایه گذاری میباشد مدیر مالی بایستی توانایی این را داشته باشد که هر موانع و مشکلات موجود را با استفاده از کمک سایر مدیران بر طرف نماید.

مهارت سازماندهی : این مهارت جهت مدیریت ، کنترل و سازماندهی مناسب کارمندان بخش مالی بوده و همچنین توان ارسال گزارشات ساختاری و هدفمند به مدیریت ارشد بسیار مهم میباشد نمیتوان یک مدیر مالی موفق را بدون وجود توانایی سازماندهی مجسم نمود.

آنلاین حسابدار حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

تحلیل مالی چیست؟

تحلیل مالی چیست؟

تحلیل مالی (Financial Analysis) روند بررسی کسب‌وکارها، پروژه‌‌ها، بودجه‌‌ها و دیگر مبادلات مربوط به زمینهٔ مالی است که به منظور بررسی عملکرد و همچنین مناسب بودن‌‌ آن‌ها برای آن کسب‌وکار انجام‌‌ ‌‌می‌شود.

به‌طور معمول، تحلیل مالی، به‌منظور بررسی اینکه یک واحد تجاری ثبات دارد یا خیر، قادر به پرداخت بدهی‌‌هایش‌‌ می‌باشد، نقدینگی دارد، و یا به‌اندازهٔ کافی سود‌ده است تا بتواند یک ‌‌سرمایه‌گذاری مالی را گارانتی کند؛ استفاده ‌‌‌‌می‌شود.

نکات کلیدی:

  • اگر تحلیل مالی به‌صورت داخلی انجام شود،‌‌ ‌‌می‌تواند به مدیران یک کسب‌وکار کمک کند تا بتوانند تصمیمات آینده را راحت‌‌‌تر گرفته و یا بر روندهای موفقیت‌آمیز گذشته خود مروری داشته باشند.
  • اگر این تحلیل و بررسی به‌صورت خارجی انجام گیرد، به ‌‌سرمایه‌گذاران این اجازه را‌‌ ‌‌می‌دهد تا بتوانند بهترین فرصت‌‌های ‌‌سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند و در‌‌ آن‌ها ‌‌سرمایه‌گذاری نمایند.
  • دو روش اصلی برای تحلیل وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
  • تحلیل بنیادی از نسبت‌‌ها و همچنین گزارشات مالی و اطلاعات‌‌ آن‌ها به‌منظور بدست آوردن ارزش ذاتی یک سهم استفاده‌‌ ‌‌می‌کند.
  • تحلیل تکنیکال این موضوع را در نظر‌‌ ‌‌می‌گیرد که تما‌‌می اطلاعات و ارزش یک سهم از قبل در قیمت آن لحاظ شده‌اند، و در این تحلیل به الگوهای نموداری و همچنین ارزش سهام تمرکز‌‌ ‌‌می‌کنیم.

درک مفهوم تحلیل مالی

تحلیل مالی ‌‌می‌تواند به‌منظور بررسی روندهای اقتصادی، تنظیم نمودن سیاست‌‌های مالی، ایجاد نقشه‌‌های بلندمدت برای فعالیت کسب‌وکارها و همچنین یافتن پروژه‌‌ها برای شرکت‌‌هایی به‌منظور ‌‌سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

تما‌‌می موارد فوق از ‌‌‌‌‌‌ ترکیب اطلاعات و ارقام مالی ناشی‌‌ ‌‌می‌شوند. یک تحلیل‌گر مالی به بررسی موبه‌موی گزارش‌‌های مالی شرکت‌‌ها – مانند صورت سود و زیان، ‌‌‌ترازنامه و همچنین گزارشات جریان نقدی ‌‌می‌پردازد. تحلیل مالی می‌تواند هم به‌صورت شرکتی و هم به‌منظور ‌‌سرمایه‌گذاری انجام شود.

تحلیل مالی چیست؟

تحلیل مالی (Financial Analysis) روند بررسی کسب‌وکارها، پروژه‌‌ها، بودجه‌‌ها و دیگر مبادلات مربوط به زمینهٔ مالی است که به منظور بررسی عملکرد و همچنین مناسب بودن‌‌ آن‌ها برای آن کسب‌وکار انجام‌‌ ‌‌می‌شود. به‌طور معمول، تحلیل مالی، به‌منظور بررسی اینکه یک واحد تجاری ثبات دارد یا خیر، قادر به پرداخت بدهی‌‌هایش‌‌ می‌باشد، نقدینگی دارد، و یا به‌اندازهٔ کافی سود‌ده است تا بتواند یک ‌‌سرمایه‌گذاری مالی را گارانتی کند؛ استفاده ‌‌‌‌می‌شود.

یکی از مرسوم‌‌‌ترین روش‌‌ها برای تحلیل اطلاعات مالی بدست آوردن و محاسبهٔ نسبت‌‌های موجود از اطلاعات این گزارشات مالی‌‌ ‌‌می‌باشد تا بتوان‌‌ آن‌ها را با شرکت‌‌های دیگر و حتی گذشتهٔ همین شرکت مقایسه کرد و عملکرد‌‌ آن‌ها را در برابر یکدیگر سنجید.

برای مثال، بازده دارایی‌‌ها یک نسبت معمول است که به‌منظور بررسی‌‌ میزان استفادهٔ بهینهٔ شرکت از دارایی‌‌هایش به‌منظور کسب سود استفاده‌‌ ‌‌می‌شود. این نسبت‌‌ ‌‌می‌تواند برای چند کمپانی در یک زمینهٔ صنعتی یکسان مورد محاسبه قرار گیرد و با یکدیگر مقایسه شود تا‌‌ میزان عملکرد بهتر هر یک از این شرکت‌‌ها مشخص شوند.

چگونه از تحلیل مالی استفاده‌‌ ‌‌می‌شود؟

تحلیل مالی شرکت‌‌ها (Corporate financial analysis)

در تحلیل مالی شرکت‌‌ها، این تحلیل به‌صورت داخلی و توسط بخش حسابداری با مشارکت بخش مدیریت به‌منظور بهبود تصمیم‌گیری‌‌های کسب‌وکاری انجام‌‌ ‌‌می‌شود. این نوع از تحلیل داخلی ممکن است نسبت‌‌هایی مانند ارزش خالص فعلی (Net present value –NPV) و همچنین نرخ داخلی سوددهی (Internal rate of return – IRR) را بررسی کند تا بتوانند به‌کمک‌‌ آن‌ها پروژه‌‌هایی را پیدا کنند که ارزش اجرا شدن داشته باشند.

تحلیل مالی چیست؟

در تحلیل مالی شرکت‌‌ها، این تحلیل به‌صورت داخلی و توسط بخش حسابداری با مشارکت بخش مدیریت به‌منظور بهبود تصمیم‌گیری‌‌های کسب‌وکاری انجام‌‌ ‌‌می‌شود. این نوع از تحلیل داخلی ممکن است نسبت‌‌هایی مانند ارزش خالص فعلی (Net present value –NPV) و همچنین نرخ داخلی سوددهی (Internal rate of return – IRR) را بررسی کند تا بتوانند به‌کمک‌‌ آن‌ها پروژه‌‌هایی را پیدا کنند که ارزش اجرا شدن داشته باشند.

بسیاری از شرکت‌‌ها فروش قرضی را به مشتریان خود انجام‌‌ ‌‌می‌دهند. در نتیجه، پول دریافت شده به‌منظور این فروش‌‌ها ممکن است برای مدت زمانی با تأخیر به شرکت برسد.

برای شرکت‌‌هایی که دارای حساب‌‌های دریافتنی بزرگی هستند، کاربردی است که از‌‌ میانگین دوره وصول مطالبات (Days sell outstanding – DSO) استفاده کنیم، که به شرکت کمک‌‌ ‌‌می‌کند تا بتواند متوجه مقدار زمانی که طول‌‌ ‌‌می‌کشد تا بتواند پول فروش‌‌هایش را پس بگیرد شود. متوسط دوره وصول مطالبات (Average collection period) همچنین یک دیدگاه مهم در چرخه تبدیل نقدینگی در شرکت‌‌ ‌‌می‌باشد.

یک ناحیه کلیدی در بررسی مالی شرکت‌‌ها، پیش‌بینی عملکرد آینده این شرکت از طریق بررسی عملکرد گذشته شرکت و مواردی مانند مقدار درآمد خالص (net earning) و یا حاشیه سود (profit margin)،‌‌ ‌‌می‌باشد. این نوع از بررسی روندهای گذشته سودمند است و‌‌ ‌‌می‌تواند منجر به پیدا کردن روندهای فصلی در شرکت شود.

برای مثال، خرده‌فروشان ممکن است مقدار قابل‌توجهی افزایش فروش را در ماه‌‌های باقیمانده به کریسمس پیدا کنند. این به کسب‌وکارها اجازه‌‌ ‌‌می‌دهد تا بتوانند بودجه‌ای را پیش‌بینی نمایند و تصمیماتی برای کسبِ سودِ بیشتر در آن زمان بگیرند. این تصمیمات شامل تعیین حداقل موجودی کالای مورد نیاز‌‌ آن‌ها‌‌ ‌‌می‌باشد که تما‌‌می این اطلاعات از اتفاقات گذشته بدست آمده‌اند.

تحلیل مالی به منظور ‌‌سرمایه‌گذاری (Investment financial analysis)

در تحلیل مالی به‌منظور ‌‌سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گری که خارج از شرکت قرار دارد شرکت را به‌منظور انجام ‌‌سرمایه‌گذاری‌‌ها تحلیل‌‌ ‌‌می‌کند.

تحلیل‌گر‌‌ ‌‌می‌تواند یکی از روش‌‌های ‌‌سرمایه‌گذاری از بالا به پایین (Top – Down Investment) و یا ‌‌سرمایه‌گذاری از پایین به بالا (Bottom – up investment) را اجرا کند.

روش از بالا به پایین (Top – down approach) در نگاه اول به بررسی فرصت‌‌های اقتصاد کلان‌‌ ‌‌می‌پردازد، مانند بخش‌‌هایی از اقتصاد که عملکرد بهتری دارند؛ و سپس به‌سمت پایین حرکت‌‌ ‌‌می‌کند تا بتواند بهترین شرکت را در آن بخش اقتصادی پیدا کند. از این نقطه به‌بعد،‌‌ آن‌ها بیشتر به بررسی سهام شرکت‌‌های خاص‌‌ ‌‌می‌پردازند تا بتوانند در آن‌ها ‌‌سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشند و‌‌ این کار را با بررسی مقادیر بنیادی یک شرکت انجام‌‌ ‌‌می‌دهند.

در روش پایین به بالا (Bottom – top approach) تحلیل‌گر ابتدا به بررسی یک شرکت و به‌دست آوردن نسبت‌‌های مالی آن شرکت‌‌ ‌‌می‌پردازد. و سپس‌‌ آن‌ها را با عملکرد گذشتهٔ این شرکت و همچنین عملکرد شرکت‌‌هایی که با این شرکت در یک حوزه صنعتی قرار دارند، مقایسه‌‌ ‌‌می‌کند. ‌‌

سرمایه‌گذارانی که از این روش استفاده‌‌ ‌‌می‌کنند در ابتدا فاکتورهای اقتصاد خُرد را در نظر‌‌ ‌‌می‌گیرند و سپس به بررسی دیگر موارد‌‌ ‌‌می‌پردازند. این فاکتورها به‌طور کلی شامل وضعیت سلامت کلی مالی یک شرکت، بررسی گزارشات مالی، سرویس‌‌ها و محصولات تولید شده،‌‌ میزان عرضه و تقاضا، و دیگر اندیکاتورهای منفرد نشان‌دهندهٔ عملکرد یک شرکت در طول زمان‌‌ ‌‌می‌باشند.

انواع تحلیل‌‌های مالی

دو نوع تحلیل مالی وجود دارد:

  • تحلیل بنیادی (Fundamental analysis)
  • تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی از نسبت‌‌های به‌دست آمده از اطلاعات موجود در گزارشات مالی، مانند مقدار درآمد شرکت به‌ازای هر سهم (Earnings per share – EPS) به‌منظور بدست آوردن ارزش کسب‌وکار استفاده‌‌ ‌‌می‌کند.

استفاده از تحلیل‌‌های نسبتی به‌علاوه نگاهی به اقتصاد و وضعیت مالی این شرکت، تحلیل‌گر را قادر‌‌ ‌‌می‌سازد تا بتواند ارزش ذاتی سهام (Intrinsic Value) را مشخص کند.

هدف نهایی این است که ‌‌سرمایه‌گذار به عددی برسد که آن را بتواند با قیمت کنونی سهم مقایسه کند تا ببیند که ارزش سهم در حال حاضر بیش از اندازهٔ واقعی خود (Overvalued) یا کمتر از اندازهٔ واقعی خود (Undervalued) ‌‌می‌باشد.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال از اطلاعات ثبت‌شده توسط فعالیت‌‌های ‌‌معامله‌گری، مانند اطلاعات ثبت‌شده در‌‌ میانگین‌‌های متحرک (Moving averages- MA’s) استفاده‌‌ ‌‌می‌کند.

لزوماً تحلیل‌گران تکنیکال بر این عقیده هستند که قیمتِ سهم از پیش، تما‌‌میِ ‌اطلاعاتِ موردِ نیاز و همچنین اطلاعات عمو‌‌می‌ منتشر شده در مورد قیمت یک سهم را در خود نمایش‌‌ ‌‌می‌دهد.

تحلیل‌گر تکنیکال تلاش‌‌ ‌‌می‌کند تا احساسات بازار در پس هر روند با نگاه کردن به الگوهای تشکیل شده در نمودار و همچنین بررسی دقیق ویژگی‌‌های بنیادی هر سهم تشخیص دهد.

مثال‌‌هایی از تحلیل‌‌های مالی

به‌عنوان مثالی از تحلیل بنیادی، در نظر بگیرید که شرکت سرویس‌‌های مالی دیسکاور (Discover financial services (مقدار سود به‌ازای هر سهم خود را در سه ماهه دوم سال 2019 برابر با 2.32 دلار اعلام نموده است. که این‌‌ میزان بیشتر از سود به‌ازای هر سهم اعلام شده در سه ماهه اول سال 2019 (که رقم 2.15 دلار بود)‌‌ ‌‌می‌شود.

یک تحلیل‌گر مالی که از روش تحلیل بنیادی به‌منظور بررسی بازار استفاده‌‌ ‌‌می‌کند این مورد را به‌عنوان یک نشانهٔ مثبت برای افزایش ارزش ذاتی سهم در نظر‌‌ ‌‌می‌گیرد.

پیش‌بینی eps

بنابراین، EPSهای پیش‌بینی شده برای آینده نیز افزایش‌‌ ‌‌می‌یابند. برای مثال، بر طبق اطلاعاتی که از سایت (Nasdaq.com) بدست آمده است، مقدار سود به ازای هر سهم پیش‌بینی شده این شرکت در سه ماههٔ سوم تا قیمت 2.29 دلار بالا‌‌ ‌‌می‌رود که بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده در سه ماهه دوم سال 2019 و سطح قیمتی 2.11 دلار و همچنین بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده در سه ماههٔ اول سال 2019 در سطح قیمتی 2 دلار‌‌ ‌‌می‌باشد.

همچنین در نظر بگیرید مقدار سود به‌ازای هر سهم (EPS) گزارش شده در دو ماههٔ اول سال 2019 از مقدار سود به‌ازای هر سهم پیش‌بینی شده برای آن تاریخ‌‌ها نیز بیشتر بوده است.

از سویی دیگر، تحلیل تکنیکالی که بر روی جفت ارز پوند بریتانیا به دلار آمریکا (GBP/USD) پس از رأی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا (Brexit) در ماه ژوئن سال 2016 انجام شد، نشان از افت شدید ارزش پوند بریتانیا داشت و این افت قیمتی به پایین‌‌‌ترین سطح خود در 31 سال اخیر رسید، که این خود در مقابل دلاری قرار‌‌ ‌‌می‌گیرد که پس از انجام این رأی روندی افزایشی را تجربه کرد.

برای یادگیری تحلیل مالی نیاز به تجربه و علم و ابزار مخصوص به آن است. اگر تاکنون هیج سابقه‌ای در زمینه بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ندارید بهتر است وارد این حوزه نشوید و یا برای شروع، مطالعات خود را از «درخت یادگیری» دیجی کوینر آغاز نمایید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا