بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

بهترین را تجارت

شاید معروف ترین مجله اقتصادی/تجاری جهان مجله فوربس Forbes باشد. معروف ترین فهرستی که این مجله منتشر می کند فهرست پولدارترین مردم دنیاست که شاید خوانندگان عزیز مهاجران کانادا کمابیش با این فهرست آشنا باشند. روز گذشته (3 اکتبر 2011 برابر 11 مهر 1390) این مجله فهرستی منتشر کرد از بهترین کشورهای دنیا برای تجارت. همان طور که از عنوان این نوشته پیداست از سوی این مجله کانادا به عنوان بهترین کشور دنیا برای تجارت شناخته شده است. مجله حاضر فهرست خود را براساس چندین فاکتور مختلف که در زیر آمده اند تهیه کرده است:

ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

از آن جایی که خلق مزیت رقابتی و بقا شرکت های دانش بنیان نوپا در گرو حفظ و تقویت تجاری سازی فناوری است، هسته اصلی توجه مدیران کسب و کارهای نوپا ارزیابی و اندازه گیری عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. در پژوهش حاضر به اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری و ارزیابی آن در 50 شرکت دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از تکنیک FBWM پرداخته شده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع از نظرات خبرگان شامل مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های دانش-بنیان برتر در مرحله رشد پارک استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، سرعت تجاری سازی از طریق تعداد و زمان سریع تر دستیابی به محصولات جدید مهم ترین عامل تاثیرگذار در عملکرد تجاری سازی فناوری می باشد. همچنین به ترتیب عوامل وسعت فناوری با استفاده موثر از اختراعات ثبت شده و دانش فنی، آینده بازار و دامنه بازار از دید خبرگان درجات اهمیت بعدی را کسب نموده اند.

کلیدواژه‌ها

 • "عملکرد تجاری سازی فناوری"
 • "روش بهترین- بدترین فازی"
 • "شرکت های دانش بنیان نوپا"

عنوان مقاله [English]

Evaluating knowledge-based start-up companies’ technology commercialization performance using fuzzy best-worst method

نویسندگان [English]

 • hossein shirazi 1
 • Gholamreza Hashemzadeh 2
 • Reza Radfar 3
 • Taghi Torabi 4

1 ph.d student in technology management, science and research branch, islamic azad university , tehran,iran

competitive advantage and the survival knowledge-based start-up companies depends on maintaining and enhancing the commercialization of technology, the core of the attention of novice business managers is the evaluation and measurement of the TC. In this research, priority is given to the factors affecting the performance of TC and its evaluation in 50 novice students based on the growth center of Science and Technology Park of Tehran University using the FBWM technique. In order to achieve this goal, a comprehensive overview of the literature of the subject has been used by the experts of the experts including the managers of Tehran University of Science and Technology Park and the top companies of the universities in the growth stage of the park. The results of the research show that the speed of commercialization through the number and timing of acquiring new products is the most important factor in the performance of TC. Also, according to the factors of the scale of technology, with the effective use of patented patents and technical knowledge, the future of the market and the scope of the market from the perspective of the experts have become the next important levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Technology commercialization performance"
 • "Fuzzy best-worst method"
 • "Knowledge-based start-up Companies"

مراجع

- بندریان، ر، حیدری، ع و پور ابراهیمی، م، 1393. بررسی مدل‌های تجاری‌سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری‌سازی فناوری در کشور، نشریه دانشگاه و صنعت، شماره 2، صص 5-20.

- پاک‌نیت، م، انصاری، ر و شاهین، آ،1395. تحلیل تأثیر توانمندی‌های نوآوری فناورانه بر تجاری‌سازی فناوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، نشریه مدیریت نوآوری، شماره 3، صص 59-84.

- جعفر نژاد‌، ا، کاظمی، ع و عرب، ع،1395. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری تأمین‌کنندگان بر پایه روش بهترین بدترین، چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 32، صص 159-186.

- حاج غلامی سریزدی، ع و منطقی، م،1392. تحلیل تأثیر سیاست‌های پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری مؤسسات مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. نشریه مدیریت نوآوری، شماره 2 صص 69-98.

- درودی، ه و شرف پور، م،1396. تأثیر همکاری متقابل کارکردی بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با توجه به نقش خلق دانش و حمایت مدیریت ارشد. فصلنامه مدیریت نوآوری، شماره 1، صص 45-72.

- سرتختی، ح، سعیدی، غ، علیا، رو فرسنگی، م،1395. انتخاب روش استخراج با استفاده از روش بهترین و بدترین با نگرشی خاص به معدن زغال‌سنگ همکار، سومین کنگره ملی زغال‌سنگ ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود.

- صلواتی سرچشمه، ب و مداح، م ،1387. کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه‌های دانشی مؤسسات دانش‌بنیان. فصلنامه رشد فناوری، شماره 15 صص 41-47.

- محقر، ع، حسینی، ج و عرب، ع،1396. بررسی و ارزیابی ریسک‌های پروژه بر پایه روش بهترین-بدترین، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، جلد 7، شماره 2، صص 157-173.

- فضل اله تبار، م، شیر خدایی، م و فلاح، ح،1396. کاربرد تکنیک بهترین- بدترین در رتبه‌بندی سازوکارهای ضد بازاریابی گرایش به مصرف دخانیات، کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران.

- Ahmad, W. N. K. W., Rezaei, J., Sadaghiani, S., & Tavasszy, L. A. (2017). Evaluation of the external forces affecting the sustainability of oil and gas supply chain using Best Worst Method. Journal of Cleaner Production, 153, 242-252.

- Ahmadi, H. B., Kusi-Sarpong, S., & Rezaei, J. (2017). Assessing the social sustainability of supply chains using Best Worst Method. Resources, Conservation بهترین را تجارت and Recycling, 126, 99-106.

- Chen, C.-J. (2009). Technology commercialization, incubator and venture capital, and new venture performance. Journal of Business research, 62(1), 93-103.

- Guo, S., & Zhao, H. (2017). Fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method and its applications. Knowledge-Based Systems, 121, 23-31.

- Gupta, H. (2018). Evaluating service quality of airline industry using hybrid best worst method and VIKOR. Journal of Air Transport Management, 68, 35-47.

- Gupta, H., & Barua, M. K. (2018). A framework to overcome barriers to green innovation in SMEs using BWM and Fuzzy TOPSIS. Science of The Total Environment, 633, 122-139.

- Jo, D. H., & Park, J. W. (2017). The Determinants of Technology Commercialization Performance of Technology-based SMEs. KSII Transactions on Internet & Information Systems, 11(8).

- Khalil, T. M. (2000). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation: McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics.

- Kumar, V., & Jain, P. (2003). Commercialization of new technologies in India: an empirical study of perceptions of technology institutions. Technovation, 23(2), 113-120.

- Li, Y., Guo, H., Liu, Y., & Li, M. (2008). Incentive mechanisms, entrepreneurial orientation, and technology commercialization: Evidence from China's transitional economy. Journal of Product Innovation Management, 25(1), 63-78.

- Lin, Y., Wang, Y., & Kung, L. (2015). Influences of cross-functional collaboration and knowledge creation on technology commercialization: Evidence from high-tech industries. Industrial marketing management, 49, 128-138.

- Lucheng, H., Xin, L., & Wenguang, L. (2010). Research on emerging technology selection and assessment by technology foresight and fuzzy consistent matrix. Foresight, 12(2), 77-89.

- Min, K.-D., Huh, M.-Y., Han, J.-H., Yoon, K.-C., Lee, J.-E., Kim, S.-H., Choi, S.-H. (2018). A Success factor for Technology Commercialization for Start-ups by the Weighted-BMO Model. Journal of Industrial Distribution & Business Vol, 9(11), 39-54.

- Nevens, T. M. (1990). Commercializing technology: What the best companies do. Planning review, 18(6), 20-24.

- Reamer, A. (2003). Technology transfer and commercialization: their role in economic development. www. eda. gov/PDF/eda_ttc. pdf.

- Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, بهترین را تجارت 64, 126-130.

- Rezaei, J., Kothadiya, O., Tavasszy, L., & Kroesen, M. (2018). Quality assessment of airline baggage handling systems using SERVQUAL and BWM. Tourism Management, 66, 85-93.

- Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016). A supplier selection life cycle approach integrating traditional and environmental criteria using the best worst method. Journal of Cleaner Production, 135, 577-588.

- Rezaei, J., van Roekel, W. S., & Tavasszy, L. (2018). Measuring the relative importance of the logistics performance index indicators using Best Worst Method. Transport Policy, 68, 158-169.

- Salimi, N., & Rezaei, J. (2018). Evaluating firms’ R&D performance using best worst method. Evaluation and program planning, 66, 147-155.

- Shojaei, P., Haeri, S. A. S., & Mohammadi, S. (2018). Airports evaluation and ranking model using Taguchi loss function, best-worst method and VIKOR technique. Journal of Air Transport Management, 68, 4-13.

- Thore, S. A. (2012). Technology commercialization: DEA and related analytical methods for evaluating the use and implementation of technical innovation: Springer Science & Business Media.

- Zahra, S. A., & Nielsen, A. P. (2002). Sources of capabilities, integration and technology commercialization. Strategic management journal, 23(5), 377-398.

کانادا بهترین کشور دنیا برای تجارت

اقتصاد جهان و کانادا

شاید معروف ترین مجله اقتصادی/تجاری جهان مجله فوربس Forbes باشد. معروف ترین فهرستی که این مجله منتشر می کند فهرست پولدارترین مردم دنیاست که شاید خوانندگان عزیز مهاجران کانادا کمابیش با این فهرست آشنا باشند. روز گذشته (3 اکتبر 2011 برابر 11 مهر 1390) این مجله فهرستی منتشر کرد از بهترین کشورهای دنیا برای تجارت. همان طور که از عنوان این نوشته پیداست از سوی این مجله کانادا به عنوان بهترین کشور دنیا برای تجارت شناخته شده است. مجله حاضر فهرست خود را براساس چندین فاکتور مختلف که در زیر آمده اند تهیه کرده است:

 1. حقوق مالکیت Property Rights
 2. نوآوری Innovation
 3. مالیات Taxes
 4. فن آوری Technology
 5. ف س ا د اقتصادی Corruption
 6. آ ز ا د ی فردی Personal F r e e d om
 7. آ ز ا د ی تجارت Trade F r e e d om
 8. آ ز ا د ی مالی Monetary F r e e d om
 9. قوانین دست و پاگیر Red Tape
 10. امنیت سرمایه گذار Investor Protection
 11. عملکرد بازار بورس Stock Market Performance

خوب است بدانید که کانادا در تمام موارد فوق جزو 20 کشور اول جهان بوده است و در واقع کانادا تنها کشوری است که موفق به کسب این مقام شده است. به عبارت دیگر موفقیت کانادا تنها از یک زاویه نیست بلکه از تمام زوایاست.

چند نکته مهم در گزارش فوربز به عنوان نقاط قوت اقتصاد کانادا در نظر گرفته شده است. مهم ترین این نکات نظام بانکی این کشور است که علی رغم تمام مشکلات اقتصادی چند سال گذشته خم به ابرو نیاورده و بدون مشکلات جدی به کار خود ادامه داده است. این گزارش بخصوص به بانکهای موفق آر بی سی Royal Bank of Canada، اسکوشیا بنک Scotiabank و بانک مونترال Bank of Montreal اشاره می کند. همچنین این گزارش یادآور می شود که اقتصاد کانادا در سال گذشته بیش از 3 درصد رشد داشته و امسال هم انتظار می رود که رشد آن بیش از 2 درصد باشد. درصد بیکاری در کانادا از نکات مثبت دیگر در مورد اقتصاد کانادا عنوان شده است. در حال حاضر درصد بیکاری در کانادا 7 و سه دهم درصد است که از متوسط 20 سال گذشته آن یعنی 8 و نیم درصد به مراتب پایین تر است. این در حالی است که درصد بیکاری در آمریکا بیش از 9 درصد و میزان بیکاری در اتحادیه اروپا بالغ بر 10 درصد است. همچنین نظام هماهنگ مالیات فروش در استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا از نکات مثبت ذکر شده اند (حیف که بریتیش کلمبیایی ها تصمیم به از بین بردن این نظام گرفتند).

در گزارش فوربس این نکته هم مطرح شده که به رغم صادرات قابل توجه نفت کانادا به آمریکا و نیز صادرات سه چهارم محصولات صادراتی این کشور به آمریکا، شرایط منفی اقتصادی همسایه جنوبی باعث نشده است کانادا با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شود. جالب اینجاست که در ابتدای مقاله مردم آمریکا به نوعی تشویق به مهاجرت به کانادا شده اند!!

بیشتر مشتریان مهاجرتی نگارنده، متقاضیان مهاجرت تجاری هستند (گرچه که من در سایر زمینه ها هم بسیار فعال هستم). خیلی اوقات این عزیزان از من در مورد وضعیت اقتصادی کانادا و فرصت های تجاری در این کشور سوال می کنند. من همیشه تلاش می کنم از جنبه های مختلف این مسایل را برایشان توضیح بدهم؛ اما این مقاله “آفتاب آمد دلیل آفتاب است”. وقتی مجله ای در این سطح کانادا را به عنوان بهترین کشور جهان برای تجارت معرفی می کند آیا جای شک باقی می ماند؟ نظام مالیاتی کانادا به گونه ای بنا شده است که واحدهای تجاری در محیطی امن و با کمترین اذیت و آزار از سوی دولت می توانند به کارهای تجاری خود ادامه بدهند. همچنین محدود بودن تعداد موانع قانونی بر سر راه شرکت ها آنها را به نوآوری اقتصادی و تولید محصولات یا خدمات جدید تشویق می کند. همچنین بانک های پرقدرت کانادایی آماده حمایت مالی از طرح های قابل توجیه هستند. به هر حال چه مایل به میلیون ها دلار سرمایه گذاری در کانادا باشید یا هدف شما سرمایه گذاری کمتر از 200 هزار دلار است به احتمال قریب به یقین با درایت و برنامه ریزی صحیح از کار خود پشیمان نخواهید شد.

اگر مایل به مطالعه اصل گزارش هستید لطفاً اینجا کلیک کنید. اگر مایل هستید از آخرین نوشته های وب سایت مهاجران کانادا مطلع شوید، عضو خبرنامه شوید [لینک]. اگر هم مایل هستید شما را در راه مهاجرت تجاری/کارآفرینی به کانادا یاری کنیم برروی لینک زیر کلیک کنید و فرم ارزیابی تجاری/کارآفرینی را پر بفرمایید.

سهم ایران از تجارت ۳۲ هزار میلیارد دلاری جهان فقط ۰.۳۴ درصد

سهم ایران از تجارت 32 هزار میلیارد دلاری جهان فقط 0.34 درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود کل تجارت ایران با جهان در سال 2016 میلادی را 109 میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم فقط معادل 0.34 درصد کل تجارت جهانی در این سال بوده است. کل تجارت جهان در سال 2016 بالغ بر 32 هزار میلیارد دلار گزارش شده است.

ایران در سال 2016 بالغ بر 69 میلیارد دلار صادرات داشته است. ارزش واردات ایران در این سال نیز 40 میلیارد دلار بوده است که بر این اساس تراز تجاری ایران مثبت 29 میلیارد دلار بوده است که البته نفت و فرآورده های نفتی نیز جزو کالاهای صادراتی ایران محاسبه شده است.

بر اساس این گزارش از کل صادرات 69 میلیارد دلاری ایران در سال 2016 بالغ بر 10 میلیارد و 202 میلیون دلار مربوط به صادرات خدمات بوده است . همچنین ایران 14 میلیارد و 694 میلیون دلار واردات خدمات در این سال داشته است .

این نهاد بین المللی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال میلادی گذشته را بالغ بر 4.3 درصد برآورد کرده است که بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی جهان(2.2 درصد) و همچنین بالاتر از متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه(3.7 درصد) بوده است.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز 5276 دلار اعلام شده است.

بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2016 بالغ بر 8.6 درصد شده و تراز حساب های جاری ایران به رقم 23 میلیارد و 566 میلیون دلار رسیده است.

بهترین و پرسودترین تجارت در دنیا

تجارت

به گزارش قدس آنلاین، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس فرصتی است مغتنم تا در ادبیات وحی به مفهوم شناسی جهاد و دفاع و نوع نگاه مصحف شریف به این دو واژه بپردازیم.
بررسی آیات قرآن و روایات اسلامی در مورد آداب جنگ این حقیقت را بوضوح ثابت می‌کند که اسلام مسائل اخلاقی و انسانی را حتی در خشونت‌بارترین صحنه‌های زندگی یعنی میدان جنگ نادیده نگرفته و همه جا قهر را با لطف و خشونت را با رحمت، عجین ساخته و به یقین حکومت اسلامی باید این آداب را که اثر عمیقی در طرز قضاوت بیگانگان از اسلام دارد و می‌تواند وسیله‌ای برای جلب توجه آنان و بازنگری درباره اسلام شود به کار بندد.
در آیات قرآن بارها به رعایت عدالت و عدم تجاوز از حدود معقول و انسانی در مقابل دشمنان تأکید شده است.
از جمله در آیه‌ 190 سوره‌ بقره می‌خوانیم: وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ : «در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند نبرد کنید و از حد تجاوز ننمایید که خدا تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد.

بهترین تجارت با خدا
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجَُاهِدُونَ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکمُ‏ْ وَ أَنفُسِکُمْ ذَالِکمُ‏ْ خَیرٌْ لَّکمُ‏ْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ(صف، 11)
"ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناک نجات دهد دلالت نکنم به خدا و رسول او ایمان آورید و با مال و جان در راه خدا جهاد (تلاش) کنید، این کار از هر تجارت برای شما بهتر است، اگر دانا باشید". یکی از اهداف مهم این سوره، دعوت به ایمان و جهاد است، آیات مورد بحث نیز تاکیدی است به این دو اصل، با مثال لطیفی که انگیزه حرکت الهی را در جان انسان به وجود می‏آورد، انگیزه‏ای که شرط پیروزی اسلام بر تمام ادیان است و در آیات قبل این سوره به آن اشاره شده است. (1)

امیدواران به رحمت الهی
"إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أُوْلَئِکَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ" ( بقره، 218)
«آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و راه خدا جهاد نموده‏اند، آنان به رحمت‏ خدا امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است.
در شأن نزول این آیه می خوانیم: رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله شخصی را به نام عبد اللّه بن جحش به همراه هشت نفر با نامه‏ای برای کسب اطلاعات از کفّار و مشرکین فرستاد، امّا بعد از ملاقات، درگیری پیش آمد و در این بین رئیس گروه مقابل کشته شد و دو نفر از آنان به اسارت درآمده و اموالشان مصادره گردید.
این حادثه در اوّل ماه رجب که از ماه‏های حرام است، واقع شده بود، در حالی که این گروه گمان کرده بودند که آخر جمادی الثانیه است، نه اوّل رجب. به هر حال این قتال اشتباهاً در اوّل رجب صورت گرفت و کفّار این موضوع را دستاویز قرار داده و شایع کردند که مسلمانان احترام ماه‏های حرام را نگه نمی‏دارند.
در برابر این تبلیغات دشمنان، قرآن جواب می‏دهد که گرچه جنگ در ماه حرام واقع شده، ولی این قتال به اشتباه از سوی مسلمانان صورت گرفته است، در حالی بهترین را تجارت که شما مشرکان به عمد مرتکب گناهانی شده‏اید که مجازات آنها به مراتب از قتال در ماه حرام بیشتر است. بنابر این شما با داشتن سابقه‏ آن همه جنایت و رسوایی و ارتکاب گناهان بزرگ، نباید این عمل اشتباه را دستاویز قرار دهید.(2)

حمایت از مظلومان
آیه‌ 75 سوره‌ نساء مسلمانان را دعوت به جهاد برای حمایت از مظلومان و مبارزه با ظالمان می‌کند و می‌فرماید: "وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیراً: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید؟ همان مظلومانی که می‌گویند خدایا! ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند بیرون ببر و برای ما از سوی خود یار و یاوری قرار ده"!
در این آیه نخست دعوت به جهاد در راه خدا شده و بلافاصله سخن از مستضعفان و مظلومانی به میان آمده که دشمن سنگدل آنها را آنچنان تحت فشار قرار داده که راضی به ترک خانه و کاشانه‌ خود شده‌اند، و به نظر می‌رسد که این دو در واقع به یک معنی باز می‌گردد، چرا که یاری اینگونه مظلومان مصداق روشن جهاد فی سبیل الله است.
امیر مؤمنان علی ع در ابتدای خطبه جهاد چنین می‏فرمایند: "فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه اللَّه لخاصة اولیائه و هو لباس التقوی و درع اللَّه الحصینة و جنته الوثیقة، فمن ترکه رغبة عنه البسه اللَّه ثوب الذل و شمله البلاء و دیث بالصغار و القماءة".
" جهاد دری است از درب های بهشت، که خداوند آن را به روی دوستان خاص خود گشوده است، جهاد، لباس پر فضیلت" تقوی" است جهاد، زره نفوذناپذیر الهی است، جهاد، سپر محکم پروردگار است، آن کس که جهاد را ترک گوید، خداوند بر اندام او لباس ذلت و بلا می‏پوشاند، و او را در مقابل دیدگاه مردم خوار و ذلیل جلوه می‏دهد . " (3)
پی نوشت ها:
1- پیام قرآن، آیت الله مکارم شیرازی، ج 10.
2- تفسیر نور، ج‏1، ص 342.
3- نهج البلاغه، خطبه 27.
انتهای خبر/

تجارت الکترونیک بهترین بخش برای سرمایه گذاری در ایران است

مدیر شرکت تورکوئیز گفت: بسیاری از شرکت های خارجی از من می پرسند بهترین بخش برای سرمایه گذاری در ایران در یک دهه آینده کدام بخش است. من اغلب تجارت الکترونیک و بخش فن اوری را به آنها توصیه می کنم.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، کارآفرینان بخش فن آوری ایران با سرمایه ای کم اما با امیدی بالا آموخته اند که چگونه با وجود دشمنی های آمریکا و برخی تنگناهای داخلی به فعالیت خود ادامه دهند.

استارت آپ های آنها و نرم افزارهای تجارت الکترونیک آنها به لطف حمایت های زیرساختی دولتی و نسل جوان تحصیلکرده در داخل و خارج از کشور در حال رونق گرفتن است. با وجود اینکه صنعت نفت ایران هنوز نتوانسته بعد از لغو تحریم ها، سرمایه خارجی قابل توجهی جذب کند، برخی از این شرکت ها حتی موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی نیز شده اند.

اما به رغم لغو برخی از تحریم های بین المللی زندگی برای این شرکت ها همچنان با سختی به پیش می رود. فضا در واشنگتن علیه ایران بار دیگر منفی شده و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری بهترین را تجارت آمریکا این سیگنال را ارسال کرده که ممکن است ضمن خروج از برجام تحریم های تازه ای را علیه این کشور به اجرا بگذارد.

در صدر این مشکلات، اقدام شرکت های گوگل و اپل قرار دارد که به صورت موقت یا نامحدود نرم افزارهای تلفن همراه ایرانی را از فهرست نرم افزارهای ارائه شده در فروشگاه های مجازی خود حذف کرده اند.

با این وجود، خلأ حضور شرکت های بزرگ آمریکایی نظیر آمازون و اوبر در ایران به همتایان ایرانی این شرکت ها این فرصت را داده تا رشد سریعی را تجربه کنند. بسیاری دیگر از شرکت های اینترنتی ایرانی نیز در حال طی مسیری مشابه هستند.

ربیعی، مدیر شرکت تورکوئیز، که در زمینه تسهیل سرمایه گذاری در ایران فعالیت می کند گفت، لفاظی های ترامپ ممکن است بالعکس موجب کمک به رشد بخش فن آوری ایران شود.

ربیعی در این باره گفت: «اگر وی همچنان در به صحبت کردن در مورد تحریم ها ادامه دهد، این موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران خواهد شد، اما در عین حال، مانع از ورود بسیاری از شرکت های رقیب خارجی به بازار ایران خواهد شد. دیگر بازیگران بزرگ خارجی وارد بازار ایران نخواهند شد.»

آمارهای دقیقی در مورد حجم سرمایه گذاری خارجی انجام شده در شرکت های فن آوری ایرانی در دسترس نیست. اما ربیعی، این رقم را از زمان اجرای برجام صدها میلیون ها دلار برآورد می کند.

در مقابل، هجوم شرکت های خارجی برای بهره برداری از ذخایر انرژی ایران آنگونه که انتظار می رفت محقق نشده است. گروه انرژی توتال فرانسه در حال سرمایه گذاری در یک پروژه گازی در ایران است، اما ایران هنوز هیچ قرارداد مهمی در زمینه نفتی با شرکت های بین المللی منعقد نکرده است.

سرمایه گذاری خارجی در بخش فن آوری ایران در مقایسه با قراردادهای بزرگ منطقه ای نظیر خرید ماه مارس شرکت اماراتی سوق دات کام توسط آمازون چندان قابل توجه نیست. آمازون ارزش این معامله را فاش نکرده، اما شرکت رقیب برای خرید این شرکت اینترنتی 800 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود.

با وجود این، ربیعی همچنان چشم انداز درخشانی را برای شرکت های فن اوری ایرانی پیش بینی می کند. وی افزود: «بسیاری از شرکت های خارجی از من می پرسند بهترین بخش برای سرمایه گذاری در ایران در یک دهه آینده کدام بخش است. من اغلب تجارت الکترونیک و بخش فن اوری را به آنها توصیه می کنم.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا