بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

مشاور ربات در بورس اوراق بهادار

مجوز فعالیت مشاور پذیرش

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

ابتدا به بیان تعاریف و اصطلاحات موجود در این دستورالعمل خواهیم پرداخت و سپس درباره نحوه دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

تعاریف و اصلاحات لازم برای دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش :

هيأت پذيرش: منظور هيأت پذيرش اوراق بهادار مذكور در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران يا هيأت پذيرش كالا مذكور در دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران است. همچنین به هيأت پذيرش فرابورس در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در شركت فرابورس ايران كه بعداً به تصويب مي‌رسد، را نیز گفته می شود.

بورس اوراق بهادار: منظور شركت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) است.

بورس كالاي ايران: منظور شركت بورس كالاي ايران(سهامي عام )است.

فرا بورس: منظور شركت فرا بورس ايران(سهامي عام) است.

كارگزار: منظور شركت كارگزاري عضو بورس اوراق بهادار، بورس كالاي ايران يا فرابورس است.

عرضة اوليه: عرضة اوراق بهادار براي اولين بار جهت معامله در بورس يا فرابورس.

مشاور پذيرش: شخصي است كه با مجوز سازمان طبق مقررات اين دستورالعمل براي پذيرش اوراق بهادار شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس يا بازار خارج از بورس و همچنين پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران اقدام مي‌نمايد.

شرایط دریافت مجوز فعالیت مشاور پذیرش :

متقاضي دريافت مجوز مشاور پذيرش بايد با تكميل فرم‌هاي طراحي‌شده توسط سازمان، تقاضاي خود را ارائه دهد. مجوز مشاور پذيرش به اشخاص زير اعطاء خواهد شد:

1- شركت کارگزاری كه به آن كارگزار معرف نيز مي‌گويند.

4- ساير اشخاص حقوقي كه هيات مديره سازمان مشخص مي‌كند.

وظایف مشاور پذیرش :

مشاور پذيرش موظف است براي انجام امور مربوط به معرفي اوراق بهادار شركت‌ها به‌منظور پذيرش در بورس يا فرابورس و معرفي كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا به بورس كالاي ايران براي پذيرش، بخش مطالعاتي و اجرايي جداگانه‌اي فراهم آورد.

متقاضي دريافت مجوز مشاور پذيرش ، مكلف است حداقل يك نفر با گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمايه را به صورت تمام وقت براي انجام امور مربوط به معرفي شركت‌ها، كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا جهت پذيرش در بورس‌ يا فرابورس در اختيار داشته باشد.

در صورتي كه به تشخيص معاونت نظارت بر نهادهاي مالي و موافقت رئيس سازمان، تعداد دارندگان گواهي نامه‌ تحليل گري بازار سرمايه كافي نباشد، مشاور پذيرش مي تواند كارشناس موضوع مادة 4 را از ميان دارندگان گواهی نامه اصول مقدماتي بازار سرمايه كه به تشخيص سازمان تجربة كافي داشته باشند، انتخاب كند.

مدت اعتبار مجوز فعالیت مشاور پذیرش :

سازمان ظرف حداكثر 30 روز پس از تكميل مدارك متقاضي، نظر هيأت‌مديره سازمان را به وي ابلاغ مي‌كند. در صورت اعطاي مجوز فعالیت مشاور پذیرش به متقاضي، وي حداكثر 60 روز پس از دريافت مشاور ربات در بورس اوراق بهادار مجوز، ملزم به تشكيل و تجهيز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.

سرمايه متقاضي حداقل بايد برابر مجموع سرمايۀ مورد نياز براي فعاليت يا فعاليت هاي ديگر وي به علاوۀ پنج ميليارد ريال باشد

مجوز فعاليت مشاور پذيرش براي دورة پنج ساله اعطا مي‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمديد است.

هزينة اعطا و تمديد مجوز فعاليت مشاور پذيرش سالانه توسط شوراي عالي بورس تعيين و توسط “سازمان” دريافت مي‌شود.

الزامات و چگونگي ارائه خدمات مشاور پذيرش :

شرح خدمات مشاور پذيرش در قراردادي كه با رعايت مادة 11 بين مشاور پذيرش و متقاضي پذيرش اوراق بهادار يا كالا در بورس يا فرا بورس مربوطه منعقد مي‌شود، پيش بيني مي‌گردد.

اين قرارداد كه در سه نسخه تنظيم مي‌شود و مشاور پذيرش و طرف قرارداد هركدام يك نسخه را در اختيار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد كرد و حداقل موارد زير را دربرمي‌گيرد:

 • ميزان حق‌الزحمة مشاور پذيرش و‌ تعهدات طرف قرارداد، شامل ارائة اطلاعات و مدارك مورد نياز براي رسيدگي به درخواست پذيرش براساس دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار، كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس يا فرا بورس مربوطه؛
 • دورة قرارداد و شروط احتمالي اتمام پيش از موعد آن؛
 • انتخاب داور به‌منظور رسيدگي به اختلافات احتمالي.

مشاور پذيرش پس از اخذ مجوز فعالیت مشاور پذیرش مكلف است حداكثر 7 روز كاري پس از امضاي قرارداد، يك نسخه از آن را براي سازمان ارسال دارد.

مشاور پذيرش ملزم است درصدي از حق‌الزحمة قرارداد موضوع مادة 8 را به ميزاني كه توسط شوراي عالي بورس تعيين مي‌گردد، بابت حق رسيدگي و نظارت به “سازمان” پرداخت نمايد.

خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذيرش :

خدماتي است كه در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران آمده است و در دستورالعمل مشابه در شركت فرابورس ايران پيش بيني مي‌شود.

مشاور پذيرش مكلف است يك نفر از همكاران مطلع خود را براي انجام پيگيري‌هاي لازم در طول مدت بررسي تقاضاي مشاور ربات در بورس اوراق بهادار پذيرش شركت يا كالا يا اوراق بهادار مبتني بر كالا، به بورس يا فرابورس مربوطه معرفي كند.

عرضة اولية كلية اوراق بهاداري كه از طريق مشاور پذيرش در بورس يا فرابورس پذيرفته شده‌اند، درصورت پيش‌بيني در قرارداد موضوع ماده 8، از طريق مشاور پذيرش انجام مي‌شود.

طرف قرارداد موضوع ماده 8 با مشاور پذيرش، در صورت عدم رضايت از خدمات مشاور پذيرش مي تواند موضوع را به مشاور پذيرش، سازمان، بورس يا فرا بورس مربوطه اعلام نمايد.

در صورتي كه مشاور پذيرش اقدام لازم جهت كسب رضايت وي فراهم نياورد و در انجام قرارداد كوتاهي نمايد، طرف قرارداد مي‌تواند مشاور پذيرش خود را تغيير دهد.

در قرارداد موضوع ماده 8، طرفين مي‌توانند متعهد شوند كه عرضة اوراق بهادار و كالاي موضوع قرارداد براي حداكثر شش ماه پس از عرضة اوليه منحصراً از طريق مشاور پذيرش يادشده انجام شود.

شرايط تعليق و لغو مجوز فعالیت مشاور پذیرش :

در صورتي‌كه مشاور پذيرش هريك از شرايط اعطاي مجوز فعالیت مشاور پذیرش موضوع اين دستورالعمل را نقض مشاور ربات در بورس اوراق بهادار نمايد، مرجع صالح رسيدگي به تخلفات مي‌تواند تا تحقق مجدد آن شرايط، مجوز يادشده را معلق كرده و مدت زماني را براي تحقق شرط مزبور تعيين كند. در صورت عدم تحقق شرايط، مجوز مذكور لغو خواهد شد.

درصورت تخلف مشاور پذيرش از انجام وظايف تعيين‌شده در اين دستورالعمل ، سازمان، بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران و فرا بورس يا هر ذينفع مي‌تواند موضوع را جهت رسيدگي به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مرجع رسيدگي كننده در صورت احراز تخلف، مي‌تواند مشاور پذيرش را به يكي از موارد زير محكوم نمايد:

يك: تذكر كتبي بدون درج در پرونده

دو: اخطار كتبي با درج در پرونده

سه: تعليق مجوز مشاور پذيرش براي مدت معين

چهار: لغو مجوز فعالیت مشاور پذیرش

در صورت درخواست مشاور پذيرش براي لغو مجوز فعالیت مشاور پذیرش ، هيأت مديره سازمان حداكثر در مدت 15 روز كاري به اين درخواست رسيدگي خواهد كرد و تا زمان اعلام نظر هيأت مديره سازمان، مشاور پذيرش موظف است به وظايف خود عمل كند.

در اين صورت، مشاور پذيرش مكلف است كلية تعهدات موضوع قراردادهاي خود را به پايان رسانيده يا با كسب موافقت طرف‌هاي قرارداد، اين وظايف را به مشاور پذيرش ديگري واگذار نموده و كلية هزينه‌هاي مربوطه را تأمين نمايد.

آموزش ربات سرخطی بورس

امروزه بورس در میان مردم ایران بسیار فراگیر شده است و مردم آشنایی خیلی بیشتری با بورس اوراق بهادار دارند خیلی از مردم با معامله گری سهام امرار معاش می کنند و برخی نیز درآمد های خیلی بالایی از آن دارند. همه می خواهند در این بازار به سود برسند و کسی برای ضرر اینجا نیست مردم استراتژی های معاملاتی متفاوتی را دنبال میکنند تا از طریق آن ها به سود برسند از مطمئن ترین راه هایی که برای رسیدن به سود در بازار بورس وجود دارد می توان خرید سهم های عرضه اولیه در روز های ابتدایی عرضه آنها همچنین خرید سهم هایی که به تازگی روند صعودی خود را شروع کرده اند و دارای صف خرید سنگین میباشد مسلما همانطور که خود شما میدانید خرید این نوع سهم ها کار آسانی نیست بلکه بسیار دشوار است گاهی مواقع حتی برای فروش نیز باید سریع تر از بقیه عملکرد مثلا برای سهم هایی که بعد از یک رشد مناسب وارد فاز اصلاحی می شوند و می دانیم که قرار نیست به این زودی ها صف فروش آنها جمع شود و صف فروش سنگین و بسیار پر حجمی تشکیل می دهند.

راه حل چیست؟

راه حل برای رسیدن به سود یا جلوگیری از ضرر بیشتر ثبت سفارش خرید یا فروش زود تر از همه میباشد.

ما چگونه مشکل را حل می کنیم؟

به لطف خدا ما توانسته ایم با ایجاد یک پکیج آموزشی و ربات سرخطی بورس همه آنچه را که می توانیم برای ثبت سفارش خرید یا فروش در بورس زودتر از همه استفاده بکنیم را گردآوری کرده ایم.

تجربه ما در خرید سریع محصولات ایران خودرو و سایپا باعث شد که بتوانیم پکیج آموزشی را با بالاترین استاندارد ها و روش های نوین برای ثبت سفارشات سرخطی در بورس طراحی بکنیم.

پکیج آموزش و ربات سرخطی بورس شامل چه چیز هایی می شود:

 • آشنایی کامل با فرصت های نابی که سرخطی زدن در بورس در اختیار ما میگذارد.
 • ملزومات مورد نیاز برای سرخطی
 • رباط سرخطی بورس
 • پشتیبانی و مشاوره آنلاین همه روزه
 • آشنایی با فرصت های دیگری که در بورس یا سایر بازار های مالی سود با کمترین ریسک را فراهم می کند.

آیا ربات سرخطی بورس فقط برای کارگزاری خاصی عمل میکند؟

خیر، این ربات برای بسیاری از کارگزاری ها ازجمله کارگزاری مفید، آگاه، فارابی، اقتصاد بیدار، کارگزاری هایی که با اکسیر کار میکنند، پاسارگاد، تجارت، تدبیر، سینا و…. کاربرد دارد و قابل استفاده است.

می خواهم این پکیج آموزشی را داشته باشم:

برای دریافت این پکیج می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

پکیج چگونه به دستم میرسد ؟

بعد اتمام فرآیند لینک دانلود ربات برای شما ظاهر می شود همچنین رسید پرداخت و لینک دانلود ربات سرخطی بورس به ایمیل شما هم ارسال می شود.

آیا به صورت مشاور ربات در بورس اوراق بهادار قطعی میتوانم با این پکیج سرخطی بزنم ؟

همانطور که می دانید موفقیت در سرخطی زدن به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله سرعت اتصال و ثبت سفارش توسط کارگزاری بورس در هسته معاملات که کنترل این موضوع در توان کسی نیست الا خود کارگزاری در این پکیج تمام کارهایی که توسط شخص قابل انجام است تا به نتیجه مطلوب برسد گردآوری شده و در بالاترین سطوح سرعت و عملکرد قرار خواهید گرفت.

بورس اوراق بهادار تهران

«بازار مشتقه»؛ سبزپوش بورس تهران در هفته‌ای که گذشت

«بازار مشتقه»؛ سبزپوش بورس تهران در هفته‌ای که گذشت

گزارش هفتگی؛ در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش کل و حجم معاملات معاملات در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه ، نسبت به هفته منتهی به ۳۱ فروردین ماه کاهشی شدند؛ همچنین، شاخص هم وزن و شاخص کل نیز افزایشی شدند.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با ۲۲.۸۴ درصد کاهش، از ۳۲۹ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال به ۲۵۴ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۵۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون سهم در هفته گذشته به ۴۵ میلیارد و ۴۵۸ میلیون سهم رسید که کاهش ۱۲.۷۷درصدی را نشان می‌دهد.

درباره ما

ما یک تیم هستیم که هر کدوم از اعضای اون داستانی برای خودش داره
اینجا از کارشناس اقتصاد و مدیریت بورس داریم تا مهندس عمران ، مهندس کامپیوتر و هوافضا
رشته های تحصیلی ما با هم متفاوته ولی چند ساله که پا تو یک مسیر مشترک گذاشتیم و برای پیشرفت تو کارمون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
ما قراره مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شما باشیم
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید یا این که مشاور ربات در بورس اوراق بهادار طرحی دارید که نیاز به سرمایه گذاری داره
اگر برای شروع کارتون نیاز به حمایت دارید یا این که وسط مسیر متوجه مشکلات اساسی تو مدیریت و یا سیستم مالی خودتون شدید
اگر میخواید تو بازار بورس و فارکس فعالیت کنید یا حتی آموزش ببینید
ما کنار شما هستیم

بهترین روش سرخطی زدن در بورس | شانس خود را در صف معاملات بالا ببرید!

سرمایه‌گذاری یکی از جذاب‌ترین روش‌های درآمدزایی است، اما با این حال به دلیل وجود چالش‌ها و نوسانات موجود در بازار، استرس نسبتا زیادی به سرمایه‌گذاران وارد می‌شود. برای موفقیت در این بازار علاوه بر کسب تجربه، آموزش و یادگیری مستمر نیز اهمیت بسیاری بالایی دارد.
برای ماندگاری و کسب سود در این فضا، لازم است با اصطلاحات بورسی آشنا شده و همواره از مشاوره افراد خبره بهره ببرید. در ادامه مطلب قصد داریم با اصطلاح سرخطی زدن در بورس آشنا شویم:

سرخطی زدن در بورس به چه معناست

سرخطی زدن یکی از ساده‌ترین انواع سفارشات در بازارهای مالی بوده و در انگلیسی با اصطلاح Market Order یا Instant Order شناخته می‌شود.
در برخی مواقع برای خرید یا فروش یک سهم صف‌های سنگین ایجاد شده و به همین دلیل، در هنگام پیش گشایش بازار اغلب سرمایه‌گذاران در تلاش هستند تا در ابتدای این صف طولانی قرار بگیرند.

برای قرارگیری در اوایل این صف طولانی و کسب جایگاه مناسب، لازم است معامله‌گران درست زمان آغاز معاملات بورسی یعنی رأس ساعت 8:30 صبح، سفارش خرید یا فروش خود را ثبت و ارسال می‌کنند. به سفارشی که در لحظات آغازین معاملات بورسی ثبت می‌شود، به اصطلاح سرخطی زدن در بورس می‌گویند.

عوامل مؤثر بر سرخطی زدن در بورس

عوامل مختلفی در سرخطی زدن در بورس مؤثر هستند. شاید در ابتدا این‌طور به نظر برسد که در عملیات سرخطی زدن در بورس تنها دو عامل دقت بالای معامله‌گر و سرعت عمل بالای وی در هنگام ثبت سفارش، کافی باشد. اما باید توجه داشته باشید که در این عملیات صدم ثانیه نیز حائز اهمیت بوده و علاوه بر دو مورد مذکور انتخاب کارگزاری مناسب و استفاده از سرور مجازی بورس، نیز در سرخطی زدن تأثیرگذار هستند.

عوامل موثر بر سرخطی زدن در بورس

روش‌های سرخطی زدن در بورس

سرخطی زدن در بورس به دو روش مختلف انجام می‌شود: 1) به‌صورت دستی و 2) با استفاده از ربات

در روش دستی تمام مراحل توسط معامله‌گر انجام می‌شود. در روش دستی لازم است چند دقیقه قبل از آغاز معاملات بورسی وارد سایت شده و تعداد سهم و قیمت موردنظر خود را وارد کنید. پس از واردکردن اطلاعات سهم و قیمت، سفارش خود را طی چند مرتبه ارسال کنید. این کار را تکرار کنید تا سفارش شما ثبت شده و در ابتدای صف قرار گیرد.

 • با استفاده از ربات سرخطی

ربات سرخطی به نرم‌افزاری گفته می‌شود که ابزار و امکانات لازم جهت سرخطی زدن را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. با استفاده از ربات سرخطی، سفارش کاربر در لحظات پیش گشایش به نحوی ثبت می‌شود که در جایگاه مناسبی در صف خرید یا فروش قرار گیرد.

ربات سرخطی

ربات‌های سرخطی زدن بسیار سریع هستند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سفارش معامله‌گر را در ابتدای صف خرید یا فروش قرار می‌دهند. در واقع با استفاده از ربات، این امکان فراهم می‌شود، تا در لحظه‌ای که هزاران سفارش به سمت هسته معاملات ارسال می‌شود، سفارش کاربر در ابتدای صف سفارشات قرار گیرد.

ربات سرخطی را می‌توانید بر اساس عوامل زیر تنظیم کنید:

 • خرید و فروش سهم موردنظر
 • تعیین زمان کلیک کردن برای معامله مدنظر کاربر
 • تعیین فاصله زمانی هر کلیک

خطر استفاده از ربات‌های سرخطی زدن

با افزایش تمایل معامله‌گران برای استفاده از ربات‌های سرخطی، تبلیغات گسترده در خصوص استفاده از این ربات‌ها در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. اما ازآنجایی‌که این ربات‌ها به هسته سازمان و کارگزاری دسترسی نداشته و امکان انجام عملیات سرخطی را ندارند. توجه داشته باشید که با در اختیار قراردادن نام کاربری و رمز عبور خود به این افراد، دارایی خود را به خطر خواهید انداخت.

نکات مهم برای موفقیت در سرخطی زدن در بورس

زدن در بورس لازم است نکات زیر را در نظر داشته باشید:

 1. از سرور مجازی استفاده کنید: به‌منظور افزایش سرعت در انجام معامله، استفاده از سرورهای مجازی بورس توصیه می‌شود. افرادی که از سرور مجازی استفاده می‌کنند، شانس بالاتری برای سرخطی زدن، خواهند داشت.
 2. یک کارگزاری مناسب انتخاب کنید: در هنگام انتخاب کارگزاری مناسب به عواملی همچون تنوع خدمات، مشاور ربات در بورس اوراق بهادار پشتیبانی خوب، ارائه خدمات آنلاین و مشاوره و آموزش و… توجه کنید.
 3. به اینترنت پرسرعت متصل شوید: همان‌طور که در بالا اشاره شد، سرعت بالا یکی از عوامل مهم سرخطی زدن است. بخشی از این سرعت مربوط به‌سرعت عمل معامله‌گر بوده و بخشی از آن به‌سرعت اینترنت شما وابسته است.
 4. ورود به وقع به سایت: معاملات بازار بورس رأس ساعت 8:30 آغاز می‌شود، بنابراین قبل از این ساعت سیستم خود را آماده کرده و به‌محض بازشدن معاملات، سفارش خود را ثبت کنید.

نکات مهم برای موفقیت در سرخطی زدن در بورس

آموزش مراحل سرخطی زدن در بورس

برای سرخطی زدن در بورس تنها کافی‌ست چند مرحله ساده زیر را طی کنید:

 1. ابتدا وارد پنل معاملاتی کارگزاری مدبر آسیا شوید.
 2. سهمی که قصد خرید آن را دارید پیدا کنید.
 3. سپس حجم خرید را در بالاترین قیمت مجاز آن روز قرار دهید.
 4. عملیات را به‌صورت پیش‌نویس ذخیره کنید.
 5. از پیش‌نویس خود چندین کپی تهیه کنید.
 6. پیش از شروع زمان رسمی معاملات و سفارش گیری، پیش‌نویس‌های خود مشاور ربات در بورس اوراق بهادار را ارسال کنید.
 7. تا زمان ثبت سفارش، به روند ارسال پیش‌نویس خود ادامه دهید.

تشخیص جایگاه در صف خرید و فروش بورس

پس از آنکه سفارش خرید یا فروش خود را با موفقیت در کارگزاری به ثبت رساندید، می‌توانید سفارش ثبت شده را در ایزی تریدر در سمت چپ بخش سفارشات مشاهده کنید.
در این صفحه نیز با قراردادن نشانگر موس بر روی آیکون “نقطه” موجود در گوشه پایین، سمت چپ هر سفارش، یک پنجره کوچک بازشده و جایگاه شما را در صف خرید و فروش سهم نمایش می‌دهد.

اهمیت در روش سرخطی بورس

درصورتی‌که سهامی تابلوی معاملاتی خوبی داشته باشد، به‌احتمال زیاد حداقل سه تا چهار روز صف خرید را تجربه خواهد کرد.
برخی از سهام‌داران باهدف نوسان‌گیری، پیش از آغاز معاملات اقدام به فروش سهم کرده تا بلافاصله پس از بازشدن بورس، سهم موردنظر را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.
از طرفی، گروهی دیگر سهم مدنظر خود را با قیمت پایین‌ترین خریداری کرده و پس از بالارفتن قیمت سهم، با فروش آن به سود مدنظر خود می‌رسند.

برخی از افراد نیز به پول نقد نیاز داشته و به همین دلیل اقدام به فروش سهام خود می‌کنند. همه این موارد فرصت مناسبی هستند تا با انجام عملیات سرخطی زدن در بورس به سهام مدنظر خود مشاور ربات در بورس اوراق بهادار ورود کنید.

نتیجه‌گیری

سرخطی زدن یک اصطلاح جهانی در بورس بوده و به سفارشی که در لحظات آغازین معاملات بورسی ثبت می‌شود، به اصطلاح سرخطی زدن در بورس می‌گویند.

مشاور روبو

فونز مشاوران یا روبو-مشاوران یک کلاس از هستند مشاور مالی که ارائه مشاوره مالی و مدیریت سرمایه گذاری آنلاین با متوسط تا دخالت انسان کم است. [1] آنها مشاوره مالی دیجیتال را بر اساس قوانین یا الگوریتم های ریاضی ارائه می دهند. این الگوریتم ها توسط مشاوران مالی، مدیران سرمایه گذاری و دانشمندان داده طراحی شده و توسط برنامه نویسان در نرم افزار کدگذاری می شوند. این الگوریتم ها توسط نرم افزار اجرا می شوند و نیازی به مشاور انسانی برای ارائه مشاوره مالی به مشتری ندارند. این نرم افزار از الگوریتم های خود برای تخصیص خودکار، مدیریت و بهینه سازی دارایی های مشتریان برای سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت استفاده می کند. [2] مشاوران روبو بر اساس میزان شخصی سازی، اختیار، مشارکت و تعامل انسانی دسته بندی می شوند. [3]

بیش از مشاور ربات در بورس اوراق بهادار 100 خدمات مشاوره رباتیک وجود دارد. [4] [5] مشاوره رباتیک مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفتی در خدمات مدیریت ثروت انحصاری سابق محسوب می‌شود که خدمات را با هزینه کمتر در مقایسه با توصیه‌های انسانی سنتی به مخاطبان وسیع‌تری ارائه می‌کند. [6] مشاوران Robo اطلاعات وضعیت مالی مشتری را برای تعیین میزان تحمل ریسک او جمع آوری می کنند. سپس مشاوران رباتیک دارایی های مشتری را بر اساس اولویت های ریسک و بازده هدف مورد نظر تخصیص می دهند. [7] در حالی که مشاوران روبو توانایی تخصیص دارایی های مشتری در بسیاری از محصولات سرمایه گذاری مانند سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی، کالاها، املاک و مستغلات را دارند، توصیه ها اغلب به سمت صندوق های قابل معامله در بورس هدایت می شود. [4] مشتریان می توانند بین پیشنهادهایی با تکنیک های تخصیص دارایی منفعل یا سبک های مدیریت فعال دارایی یکی را انتخاب کنند. [4]

فهرست

تاریخچه [ ویرایش ]

اولین مشاوران روبو در سال 2008 در طول بحران مالی راه اندازی شدند . [8] در سال 2010، جان استاین، یک کارآفرین 30 ساله، Betterment را راه‌اندازی کرد و روبو-مشاوران محبوبیت خود را افزایش دادند. [9] اولین مشاوران روبو به عنوان رابط های آنلاین توسط مدیران مالی برای مدیریت و تعادل دارایی های مشتریان استفاده شد. فناوری Robo-adviser در این زمینه جدید نبود، زیرا این نوع نرم افزار توسط مشاوران و مدیران مالی از اوایل دهه 2000 مورد استفاده قرار گرفته است. اما آنها در سال 2008 برای اولین بار برای عموم مردمی که نیاز مبرمی به مدیریت شخصی دارایی های خود داشتند در دسترس عموم قرار گرفت. تا پایان سال 2015، مشاوران روبو از تقریباً 100 شرکت در سراسر جهان، 60 میلیارد دلار دارایی مشتریان را مدیریت می کردند. [10] در ژوئن 2016، مشاور رباتیک Wealthfront اعلام کرد که با خزانه داری ایالت نوادا برای ارائه یک طرح 529 برای پس انداز کالج همکاری می کند. [11]

در سال 2015، شرکت 8 اوراق بهادار مستقر در هنگ کنگ، یکی از اولین مشاوران روبو آسیا را در ژاپن راه‌اندازی کرد ، [12] و در سال 2016 توسط مانی دیزاین، شرکت، با نام تجاری THEO و WealthNavi در آنجا راه‌اندازی شد. [13] در سال 2017، StashAway مستقر در سنگاپور مجوز خدمات بازار سرمایه را از مقامات پولی سنگاپور دریافت کرد . [14]

تعریف [ ویرایش ]

Robo-Avisor را می توان به عنوان "یک سرویس مدیریت ثروت آنلاین خود هدایت شونده که مشاوره سرمایه گذاری خودکار را با هزینه کم و حداقل حساب کم، با استفاده از الگوریتم های مدیریت پورتفولیو ارائه می دهد" تعریف کرد. [15] برخی از مشاوران روبو دارای عنصر دخالت و نظارت انسانی هستند. [16]

از نظر قانونی، اصطلاح "مشاور مالی" به هر نهادی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می دهد، اعمال می شود. در عوض، اکثر خدمات مشاور رباتیک به ارائه مدیریت پورتفولیو [17] (یعنی تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها در بین طبقات دارایی) بدون پرداختن به مسائلی مانند برنامه‌ریزی دارایی و بازنشستگی و مدیریت جریان نقدی، که حوزه برنامه‌ریزی مالی نیز هستند، محدود می‌شوند.

مشاوران Robo علاوه بر "مشاوره مالی عمومی" "مشاوره مالی شخصی" را نیز ارائه می دهند. مشاوره مالی شخصی متناسب با وضعیت مالی و اهداف مشتری است و به نفع آنهاست. توصیه های مالی عمومی به موقعیت یا اهداف شخصی مشتری یا اینکه چگونه ممکن است شخصاً بر آنها تأثیر بگذارد، توجه نمی کند. [18]

از دیگر نام‌گذاری‌های این شرکت‌های فناوری مالی می‌توان به «مشاور سرمایه‌گذاری خودکار»، «مدیریت سرمایه‌گذاری خودکار»، «مشاور سرمایه‌گذاری آنلاین» و «مشاور سرمایه‌گذاری دیجیتال» اشاره کرد. [19]

مناطق مورد استفاده [ ویرایش ]

مشاوران روبو در حال گسترش به راه‌های تجاری جدیدتر هستند، مانند توصیه به مشتریان خرده‌فروش در مورد میزان پول خرج کردن در مقابل پس‌انداز، نحوه برنامه‌ریزی برای بازنشستگی و جمع‌آوری (فروش اوراق بهادار در طول زمان)، [3] و برداشت زیان مالیاتی . [24]

روش شناسی [ ویرایش ]

ابزارهایی که آنها برای مدیریت پورتفولیوهای مشتریان به کار می برند با نرم افزار مدیریت پورتفولیو که قبلاً در این حرفه به طور گسترده استفاده می شد تفاوت کمی دارد. [25]

اوراق بهادار که روبو-مشاوران ارائه معمولا وجوه قابل معامله در بورس ، اما برخی از اوراق بهادار پیشنهاد فردی سهام . [2] [26] آنها معمولاً از تئوری مدرن پرتفوی استفاده می کنند که ریسک را برای بازده مورد انتظار معین به حداقل می رساند. [24] برخی برای استفاده با سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی ، سرمایه‌گذاری حلال ، یا استراتژی‌های مشابه صندوق‌های تامینی طراحی شده‌اند . [24]

دسترسی مصرف کننده [ ویرایش ]

هزینه‌های جذب مشتری و محدودیت‌های زمانی که مشاوران انسانی سنتی با آن مواجه هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران طبقه متوسط ​​را به دلیل حداقل‌هایی که بر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری تحمیل می‌شود، نادرست یا ناتوان از دریافت خدمات مدیریت پورتفولیو کرده است. [27] برنامه ریز مالی متوسط ​​حداقل مبلغ سرمایه گذاری 50000 دلار دارد، [28] در حالی که حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای مشاوران روبو از 500 دلار در ایالات متحده شروع می شود [29] و کمتر از 1 پوند در بریتانیا . [30] علاوه بر داشتن حداقل‌های کمتر در دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری در مقایسه با مشاوران انسانی سنتی، مشاوران روبو هزینه‌هایی از 0.2% تا 1.0% از دارایی‌های مشاور ربات در بورس اوراق بهادار تحت مدیریت را دریافت می‌کنند [31] در حالی که طبق نظرسنجی انجام شده توسط AdvisoryHQ News، برنامه ریزان مالی سنتی به طور متوسط ​​1.35 درصد از دارایی های تحت مدیریت را دریافت کردند. [28]

مقررات [ ویرایش ]

در ایالات متحده، مشاوران روبو باید مشاور سرمایه گذاری ثبت شده باشند ، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تنظیم می شود . [32] در بریتانیا آنها توسط اداره رفتار مالی تنظیم می شوند .

در استرالیا، مشاوران رباتیک، پول مشتری را از طریق ساختار مدیریت اختیاری حساب (MDA) مدیریت می کنند. [33]

کل دارایی های تحت مدیریت [ ویرایش ]

تا اکتبر 2017، مشاوران روبو دارایی 224 میلیارد دلاری تحت مدیریت داشتند. [34]

در زیر بزرگترین مشاوران رباتیک بر اساس دارایی های تحت مدیریت هستند: [35]

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا